نویسنده = بنی حبیب، محمد ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عملکرد سامانه های کنترل خودکار در بهبود عدالت توزیع آب در کانال اصلی آبیاری متأثر از نوسانات ورودی

دوره 20، شماره 74، بهار 1398، صفحه 75-92

10.22092/idser.2018.115873.1268

مهدی یلتقیان خیابانی؛ سید مهدی هاشمی شاهدانی؛ محمد ابراهیم بنی حبیب؛ یوسف حسنی