نویسنده = شیردلی، عظیم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آزمایشگاهی تله اندازی رسوب و مولفه های جریان در کانال با پوشش گیاهی

دوره 16، شماره 65، زمستان 1394، صفحه 71-84

10.22092/aridse.2016.105702

نادرقلی ابراهیمی؛ عظیم شیردلی؛ حسنا شفائی