نویسنده = حیدر پور، منوچهر
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر زبری ذوزنقه ای قائم الزاویه و شیب معکوس در حوضچه آرامش بر خصوصیات پرش هیدرولیکی

دوره 20، شماره 76، پاییز 1398، صفحه 95-110

10.22092/idser.2018.122797.1344

سید شهاب بنی طبا؛ منوچهر حیدر پور؛ ناهید پورعبدالله


2. بررسی جریان همزمان از زیر دریچه کشویی و روی سرریز ذوزنقه‌ای در کانال دایره ای

دوره 17، شماره 67، زمستان 1395، صفحه 70-80

10.22092/aridse.2017.109615

مریم پاشازاده؛ منوچهر حیدرپور؛ سید حسین سقائیان نژاد؛ سید حسین رضویان