نویسنده = شاهرخ نیا، محمد علی
تعداد مقالات: 1
1. رابطه دبی اشل بدون بعد در دریچه های قوسی با جریان آزاد1

دوره 5، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 85-96

محمد علی شاهرخ نیا؛ محمود جوان