نویسنده = اسدی، محمد‌اسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. آبشویی نیترات در سیستم آبیاری بارانی تحت مدیریت کود-آبیاری ذرت

دوره 7، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 101-118

مهدی قیصری؛ سید‌مجید میرلطیفی؛ مهدی همایی؛ محمد‌اسماعیل اسدی