نویسنده = اکرم، اسدا
تعداد مقالات: 1
1. طراحی خشک‌کن خورشیدی با همرفت اجباری برای سبزی‌های برگی و ارزیابی عملکرد جمع‌کنندة انرژی خورشیدی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 147-164

احمد سهیلی مهدیزاده؛ علیرضا کیهانی؛ کمال عباسپور ثانی؛ اسدا... اکرم