نویسنده = رحیمیان، محمدحسین
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر سطوح مختلف آب آبیاری و کود پتاسیم بر کارآیی مصرف آب و کیفیت میوه گوجه‌فرنگی رقم پتو ارلی سی اچ1

دوره 7، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 75-86

پروین شرایعی؛ علیرضا سبحانی؛ محمدحسین رحیمیان