نویسنده = جلالی، وحیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی واکنش کلزا به شوری طی دورۀ رشد رویشی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 95-112

وحیدرضا جلالی؛ مهدی همایی؛ سیدخلاق میرنیا