نویسنده = سامانی، جمال محمدولی
تعداد مقالات: 3
1. شبیه‌سازی یک بعدی آبشویی رسوب در مخازن سدها

دوره 8، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 51-64

جمال محمدولی سامانی؛ سیدعلی ایوب‌زاده؛ روزبه‌ آقامجیدی


2. مدل ریاضی یک‌بعدی محاسبه دبی جریان در سدهای سنگریز‌ه‌ای تاخیری مستغرق

دوره 8، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 93-110

کوروش قادری؛ جمال محمدولی سامانی


3. تأثیر بار معلق بر ضریب شدت جریان سرریز جانبی در کانال مستطیلی

دوره 7، شماره 1، بهار 1385، صفحه 55-70

سید علی ایوب زاده؛ سعید گوهری اسدی؛ جمال محمدولی سامانی