نویسنده = شهیدی، فخری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر استفاده از خمیرترش بر زمان ماندگاری میکروبی و خواص حسی نان بربری

دوره 9، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 153-170

علیرضا صادقی؛ فخری شهیدی؛ سید علی مرتضوی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ بلال صادقی