نویسنده = توکلی‌هشجین، تیمور
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تعیین تأثیر رطوبت و دمای دانه بر خواص مکانیکی فشاری دانة برنج قهوه‌ای

دوره 9، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 53-74

علی‌ماشاءاله کرمانی؛ تیمور توکلی‌هشجین؛ سعید مینایی