نویسنده = سروش، عباس
تعداد مقالات: 1
1. بررسی قانون جریان حاکم بر حرکت آب منفذی در آزمایش تحکیم با سرعت کرنش ثابت

دوره 10، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 25-38

حجت احمدی؛ حسن رحیمی؛ عبدالحسین هورفر؛ عباس سروش؛ پیتر فرمییر