نویسنده = دینی، علی
تعداد مقالات: 1
1. اثر منبع و مقدار مادة خشک جامد کل دوغ بدون چربی روی پایداری و خواص رئولوژیک آن

دوره 10، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 45-56

حسین کیانی؛ سید محمد علی ابراهیم زاده موسوی؛ سید هادی رضوی؛ محمد سعید یارمند؛ علی دینی