نویسنده = ایوب زاده، سید علی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر بار معلق بر ضریب شدت جریان سرریز جانبی در کانال مستطیلی

دوره 7، شماره 1، بهار 1385، صفحه 55-70

سید علی ایوب زاده؛ سعید گوهری اسدی؛ جمال محمدولی سامانی