نویسنده = خزائی، نعیمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تعیین خواص فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی میوه شلیل

دوره 11، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 57-66

محمد جوکی؛ نعیمه خزائی