نویسنده = رنجبر، ایرج
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی مدلهای رگرسیون در پیشبینی هزینههای تعمیر و نگهداری تراکتور

دوره 11، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 87-96

عباس روحانی؛ ایرج رنجبر؛ محمدحسین عباسپور فرد؛ مصطفی ولی‌زاده