نویسنده = شیرانی راد، امیرحسین
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر سیال‌سازی دانه در فرآیند خشک کردن و خصوصیات زراعی بذر کلزا

دوره 12، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 101-116

10.22092/aridse.2011.102281

حمیدرضا گازر؛ امیرحسین شیرانی راد