نویسنده = احمدی چناربن، حسین
تعداد مقالات: 1
1. منحنی‌های هم دمای دفع و جذب رطوبت گل گیاه علف چای Hypericum perforatum L.

دوره 12، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 73-86

10.22092/aridse.2012.102278

حسین احمدی چناربن؛ سعید مینایی؛ علی‌رضا بصیری؛ مرتضی الماسی؛ اکبر عرب حسینی