نویسنده = الماسی، مرتضی
تعداد مقالات: 4
1. تعیین گرمای ویژه و هدایت حرارتی انار (رقم آلک)

دوره 12، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 61-72

10.22092/aridse.2012.102277

سید حبیب الله‌ هاشمی فرد دهکردی؛ مرتضی الماسی؛ محمد مهران‌زاده


2. منحنی‌های هم دمای دفع و جذب رطوبت گل گیاه علف چای Hypericum perforatum L.

دوره 12، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 73-86

10.22092/aridse.2012.102278

حسین احمدی چناربن؛ سعید مینایی؛ علی‌رضا بصیری؛ مرتضی الماسی؛ اکبر عرب حسینی


3. تهیة نقشة رقومی مدیریتی کاربرد علف‌کش با استفاده از GPS جهت به‌کارگیری در سامانۀ سمپاشی میزان متغیر (VRA)

دوره 10، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 29-44

داوود محمد زمانی؛ سعید مینایی؛ رضا علیمردانی؛ مرتضی الماسی؛ حمیدرضا شفیع‌خانی