نویسنده = جوادی، ارژنگ
تعداد مقالات: 8
1. ارزیابی و تعیین بازده ماشین‌های بوجاری بذر گندم

دوره 14، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 69-80

10.22092/aridse.2013.102077

محمد چناری؛ مرتضی شهیدزاده؛ ارژنگ جوادی


2. توان و انرژی مورد نیاز برای انجام عملیات سبک کشاورزی با تراکتور الکتریکی هیبریدی و مقایسه آن با نتایج عملی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 85-100

10.22092/aridse.2011.102258

حسین موسی زاده؛ علیرضا کیهانی؛ ارژنگ جوادی؛ حسین مبلی؛ کارن ابری نیا؛ احمد شریفی


3. منضم نمودن یک ردیف‌کار خلائی به پیش‌بر‌ دیسکی جهت کاشت ذرت در سامانه بی‌خاک‌ورزی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 77-90

اورنگ تاکی؛ اردشیر اسدی؛ ارژنگ جوادی


4. تأثیر خصوصیات کوبنده، ضدکوبنده و رطوبت محصول بر کیفیت کوبش زیره سبز

دوره 10، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 51-60

محمد حسین سعیدی‌راد؛ ارژنگ جوادی؛ عباس مهدی‌نیا


5. اثر روش خاک‌ورزی بر عملکرد نخود در شرایط دیم مناطق سرد

دوره 10، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 57-68

رضا رحیم‌زاده؛ احمد شریفی مالواجردی؛ ارژنگ جوادی


6. اثر دو دستگاه گاوآهن مرکب بر خصوصیات فیزیکی خاک در مقایسه با گاوآهن برگردان‌دار

دوره 8، شماره 1، بهار 1386، صفحه 47-60

رضا محمدی‌گل؛ ارژنگ جوادی؛ محمدعلی قضاوی


7. مقایسة خواص فیزیکی و مکانیکی دو رقم هندوانه چارلستون‌گری و کریمسون‌سوئیت*

دوره 7، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 151-166

حسن صدرنیا؛ علی رجبی پور؛ ارژنگ جوادی؛ علی جعفری؛ یونس مستوفی


8. بررسی اثر کاربرد گاوآهن برگرداندار مرکب بر شکست سخت لایة شخم1

دوره 6، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 95-110

ارژنگ جوادی؛ مرتضی شهیدزاده