نویسنده = بخش‌آبادی، حمید
تعداد مقالات: 1
1. اثر شرایط خیساندن و جوانه‌زنی بر خصوصیات کمی و کیفی عصارة مالت جو

دوره 14، شماره 1، بهار 1392، صفحه 45-58

10.22092/aridse.2013.102067

علیر‌ضا قدس‌ولی؛ حمید بخش‌آبادی؛ مرتضی محمدی