نویسنده = ابراهیم زاده موسوی، سیدمحمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. خصوصیات فیزیکوشیمیایی و مکانیکی فیلم‏های خوراکی بر پایه کفیران و پروتئین‏های آب پنیر

دوره 16، شماره 1، بهار 1394، صفحه 37-50

10.22092/aridse.2015.102014

محسن زلفی؛ فرامرز خدائیان؛ سیدمحمدعلی ابراهیم زاده موسوی؛ مریم هاشمی