نویسنده = داودی، محمدهادی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه صحرایی و آزمایشگاهی پدیدة گسیختگی طره‌ای در سواحل رودخانة تشکیل شده از مصالح چسبنده

دوره 13، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 21-38

10.22092/aridse.2012.102129

امیر صمدی؛ محمدهادی داودی؛ ابراهیم امیری تکلدانی؛ حسن رحیمی