نویسنده = سهراب، فرحناز
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی وضعیت راندمان آب آبیاری در ایران

دوره 17، شماره 67، زمستان 1395، صفحه 113-120

10.22092/aridse.2017.109617

فریبرز عباسی؛ فرحناز سهراب؛ نادر عباسی