نویسنده = رحیمی، حسن
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه صحرایی و آزمایشگاهی پدیدة گسیختگی طره‌ای در سواحل رودخانة تشکیل شده از مصالح چسبنده

دوره 13، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 21-38

10.22092/aridse.2012.102129

امیر صمدی؛ محمدهادی داودی؛ ابراهیم امیری تکلدانی؛ حسن رحیمی


2. بررسی قانون جریان حاکم بر حرکت آب منفذی در آزمایش تحکیم با سرعت کرنش ثابت

دوره 10، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 25-38

حجت احمدی؛ حسن رحیمی؛ عبدالحسین هورفر؛ عباس سروش؛ پیتر فرمییر