بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

 • بابائی، بابک [1] عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند
 • بیات، فریبا [1] عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 • بیات، فریبا [2] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 • بیات، فریبا [1] عضو هیئت علمی (مربی پژوهش) بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 • بارانی، غلامعباس [1] استاد بخش مهندسی عمران؛ دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • بارانی، غلامعباس [1] استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • باغانی، جواد [1] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
 • باغانی، جواد [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان
 • باغانی، جواد [1] دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • باقری، علی [1] استادیار گروه مهندسی سازه‌های آبی دانشگاه تربیت مدرس
 • باقری، علی [1] استادیار گروه مهندسی سازه‌های آبی دانشگاه تربیت‌ مدرس
 • باقری، فرشته [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
 • باقری، نیکروز [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد مکانیک ماشین‌های کشاورزی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران
 • باقری، نیکروز [1] دکتری مکانیک ماشین‌های کشاورزی دانشگاه تهران و پژوهشگر موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • باقری شورکی، سعید [1] دانشیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
 • بالی، هادی [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • بانژاد، حسین [1] دانشیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • بانژاد، حسین [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
 • بانژاد، حسین [1] دانشیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران،
 • بی جن خان، محمد [1] استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی، قزوین، ایران
 • بی جن خان، محمد [1] استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • بی جن خان، محمد [1] گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • بحری، بهرام [1] دانشجوی سابق کارشناسی‌ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
 • بختیاری، محمدرضا [1] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان
 • بخش‌آبادی، حمید [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • بخشی‌زاده، ابراهیم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه ماشین‌های کشاورزی
 • بدیعی، فوژان [3] استادیار پژوهش مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • بدیعی، فوژان [1] استادیار پژوهش موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • بردبار، امین [1] استادیار گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • برزگری، ابوالفضل [1] کارشناس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی شمال‌غرب و غرب کشور، تبریز
 • برقی خضرلو، ابوالفضل [1] دانشجوی دکتری سازه‌های آبی، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • برقعی، علی محمد [1] استادگروه مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی، دانشکده مهندسی بیوسیستم کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • برقعی، علیمحمد [1] استاد دانشگاه تهران
 • برقعی، علیمحمد [1] استاد گروه مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی، دانشکده مهندسی بیوسیستم کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
 • برقعی، علیمحمد‌ [1] استادگروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تهران
 • برومندنسب، سعید [1] استاد گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • برومند نسب، سعید [1] استاد دانشگاه شهید چمران، اهواز، دانشکده مهندسی آب
 • بزاز، محمد [1] دانشجوی دکتری تخصصی علوم و مهندسی آب گرایش سازه‌های هیدرولیکی؛ دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • بشارت، سینا [1] مربی و عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
 • بشیری، بهزاد [1] کارشناس ارشد، رشته مکانیک ماشین‌های کشاورزی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • بصیری، شادی [1] عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • بصیری، علیرضا [1] استادیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
 • بصیری، علیرضا [1] استادیار علوم و صنایع غذایی، پژوهشکده صنایع شیمیایی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
 • بصیری، علی‌رضا [1] استادیار گروه مهندسی شیمی موسسه تحقیقات و پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
 • بیگی، پوریا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
 • بیگی بیدگلی، سیدرضا حسن [1] استادیار پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • بیگی بیدگلی، سیدرضا حسن [1] دانشیار گروه فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • بیگی بیدگلی، سید رضا حسن [1] استادیار گروه فنی کشاورزی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • بلورژه، میشل [1] استاد دانشگاه کان فرانسه
 • بنی حبیب، محمد ابراهیم [1] دانشیار گروه مهندسی آب، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • بنی طبا، سید شهاب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی؛ گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • بهبودی، رامین [1] مدیر دفتر بهبود بهره‌وری و تحقیقات، شرکت آب و فاضلاب گیلان
 • بهداد، محمد [1] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
 • بهرامی، محمد سعید [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد سازه‌های آبی، گروه مهندسی آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • بهراملو، رضا [1] استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان
 • بهراملو، رضا [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان
 • بهراملو، رضا [1] استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران
 • بهراملو، رضا [1] استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران
 • بهراملو، رضا [1] دانشجوی دکتری سازه‌های آبی؛ دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • بهراملو، رضا [1] عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران
 • بهراملو، رضا [1] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان
 • بهروزی‌لار، منصور [1] استاد دانشکده مهندسی بیوسیستم پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • بهروزی نیا، ثمر [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد سازه‌های آبی
 • بهروزی نیا، ثمر [1] دانشجوی دکترای سازه های آبی گروه سازه های آبی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • بهمدی، هما [1] عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • بهمدی، هما [1] عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج
 • بهمدی، هما [1] عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • بهمدی، هما [1] عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • بهمدی، هما [1] مربی پژوهشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج
 • بهمنش، جواد [1] استاد، گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • بهمنش، شهرام [1] عضو هیات علمی

پ

ت

ج

 • جباری، محمدمهدی [1] استادیار گروه مهندسی عمران، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
 • جبلی، سیدجلال [1] استادیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • جعفری، علی [1] استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • جعفری، علی [1] استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی دانشکده مهندسی بیوسیستم دانشگاه تهران
 • جعفری، علی [1] دانشیار گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی دانشگاه تهران
 • جعفری، علی محمد [1] عضو هیئت علمی دفتر پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان
 • جعفری، محمد [1] مدرس مجتمع آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی لرستان
 • جعفری باری، مهدی [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
 • جعفرزاده مقدم، مریم [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد گروه علوم و صنایع‌‌غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • جعفری نیا، رضا [1] استادیار گروه آبیاری و زهکشی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران
 • جلالی، وحیدرضا [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد
 • جلیلی، جلال [1] دانش‌آموختة کارشناسی ارشد گروه مهندسی آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • جلینی، محمد [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • جلینی، محمد [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • جلینی، محمد [1] استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان
 • جلینی، محمد [1] دانشیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • جمالی، بهزاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب
 • جمیری، محمد جعفر [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد تاسیسات آبیاری گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشکده مهندسی آب و خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • جمشیدی، بهاره [1] دانش‌آموخته دکتری تخصصی دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • جمشیدی کلجاهی، نسرین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد
 • جمیلی، حسین [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
 • جهاد اکبر، محمدرضا [1] عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
 • جهان جو، بابک [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی آب و خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • جوادی، ارژنگ [1] استادیار پزوهش موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • جوادی، ارژنگ [1] استادیار پژوهش موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • جوادی، ارژنگ [1] دانشیار پژوهش مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کرج
 • جوادی، ارژنگ [1] دانشیار پژوهش مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • جوادی، ارژنگ [1] دانشیار پژوهش مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج
 • جوادی، ارژنگ [2] دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج
 • جوادی، ارژنگ [1] عضو هیأت علمی (استادیار پژوهش) مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • جوان، محمد [1] دانشیار بخش مهندسی آب دانشگاه شیراز
 • جوان، محمود [1] استادیار بخش آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • جوان، محمود [1] دانشیار دانشگاه شیراز
 • جوانمرد، سهیلا [1] عضو هیأت علمی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو
 • جوکی، محمد [1] کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
 • جوکی، محمد [1] کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی دانشکده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • جوکار، اکبر [1] عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
 • جوکار، اکبر [1] مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
 • جوکار، لادن [2] مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

چ

ح

خ

د

ذ

ر

 • راسخ، منصور [1] استادیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
 • راسخ، منصور [1] استادیار گروه مکانیک ماشین‌های کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
 • راسخ، منصور [1] دانشیار گروه مکانیک ماشین‌های کشاورزی، دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • راهنما، عبدالامیر [1] عضو هیئت علمی بخش اصلاح ‌بذر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • رجائی، امیر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد سازه‌های آبی، گروه مهندسی آب، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
 • رجبی پور، علی [1] دانشیار دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران
 • رجبی پور، علی [1] دانشیار گروه مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی دانشکده مهندسی بیوسیستم دانشگاه تهران
 • رجبی پور، علی [1] دانشیار گروه مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی، دانشکده مهندسی بیوسیستم کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
 • رجبی‌پور، علی [1] دانشیار گروه مکانیک ماشین‌های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران
 • رجبی‌پور، علی [1] دانشیار گروه مهندسی و فناوری دانشکده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • رحیمی، حسن [1] استاد بازنشسته گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران
 • رحیمی، حسن [1] استاد گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران
 • رحیمی، حسن [1] استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • رحیمی، حسن [1] استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.
 • رحیمی، حسن [1] استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی آب و خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
 • رحیمی، حسن [1] استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشکده مهندسی آب و خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • رحیمی، هدایت اله [1] عضو هیأت علمی دفتر بررسی‌های اقتصادی طرح‌های تحقیقاتی کشاورزی فارس، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
 • رحیمی، هدایت‌اله [1] عضو هیئت علمی گروه بررسی‌های اقتصادی طرح‌های تحقیقاتی کشاورزی
 • رحمانی، اصغر [1] دانشجوی دکتری مدیریت منابع خاک، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • رحیمیان، محمدحسین [1] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات آب و خاک مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
 • رحیم پور، مجید [1] دانشیار بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • رحیم پور، مجید [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه باهنر کرمان، ایران
 • رحیم پور، مجید [2] دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • رحیمی‌جمنانی، محمدعلی [1] کارشناس ارشد شرکت مهندسین مشاور آب- خاک تهران، کرج
 • رحیم‌زاده، رضا [1] عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم
 • رستمی، امین [1] کارشناس ارشد
 • رستمی، علی [1] مربی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
 • رستمی، محمد [2] استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • رستمی، محمد [1] پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • رستمی، محمدعلی [1] استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
 • رستمی، محمدعلی [1] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
 • رستمی، هادی [1] دانش آموخته دکترای تخصصی، گروه علوم و مهندسی آب، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • رسولی، ولی‌اله [1] کارشناس ارشد و مربی، موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 • رسولی شربیانی، ولی [1] مربی پژوهشی گروه مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی دانشکده کشاورزی
 • رسولی شربیانی، ولی [1] مربی گروه مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
 • رشادصدقی، علی [1] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
 • رشادصدقی، علی [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
 • رضایی، حسین [1] دانشجوی سابق گروه ماشین‌های کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
 • رضایی، حمیده ژاله [1] عضو سابق هیئت علمی
 • رضایی، حمیده ژاله [1] محقق سابق بخش فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌غربی
 • رضایی، مهدی [1] مربی گروه مهندسی عمران دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
 • رضازاده جودی، علی [2] کارشناسی ارشد عمران-آب، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.
 • رضایی‌مایانی، مجید [1] دانش آموختۀ مقطع کارشناسی ارشد رشتۀ سازههای آبی
 • رضائی کلج، یوسف [1] پژوهشگر مؤسسه زیست پژوهان خاورمیانه
 • رضوی، سید هادی [1] دانشیار دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، گروه آموزشی مهندسی صنایع غذایی
 • رضوانی، سید معین‌الدین [1] عضو هیات علمی