بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

 • بابائی، بابک [1] عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند
 • بیات، فریبا [1] عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 • بیات، فریبا [2] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 • بیات، فریبا [1] عضو هیئت علمی (مربی پژوهش) بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 • بارانی، غلامعباس [1] استاد بخش مهندسی عمران؛ دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • بارانی، غلامعباس [1] استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • باغانی، جواد [1] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
 • باغانی، جواد [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان
 • باغانی، جواد [1] دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • باقری، علی [1] استادیار گروه مهندسی سازه‌های آبی دانشگاه تربیت مدرس
 • باقری، علی [1] استادیار گروه مهندسی سازه‌های آبی دانشگاه تربیت‌ مدرس
 • باقری، فرشته [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
 • باقری، نیکروز [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد مکانیک ماشین‌های کشاورزی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران
 • باقری، نیکروز [1] دکتری مکانیک ماشین‌های کشاورزی دانشگاه تهران و پژوهشگر موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • باقری شورکی، سعید [1] دانشیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
 • بالی، هادی [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • بانژاد، حسین [1] دانشیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • بانژاد، حسین [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
 • بانژاد، حسین [1] دانشیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران،
 • بی جن خان، محمد [1] استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی، قزوین، ایران
 • بی جن خان، محمد [1] دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
 • بحری، بهرام [1] دانشجوی سابق کارشناسی‌ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
 • بختیاری، محمدرضا [1] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان
 • بخش‌آبادی، حمید [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • بخشی‌زاده، ابراهیم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه ماشین‌های کشاورزی
 • بدیعی، فوژان [3] استادیار پژوهش مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • بدیعی، فوژان [1] استادیار پژوهش موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • بردبار، امین [1] استادیار گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • برزگری، ابوالفضل [1] کارشناس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی شمال‌غرب و غرب کشور، تبریز
 • برقی خضرلو، ابوالفضل [1] دانشجوی دکتری سازه‌های آبی، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • برقعی، علی محمد [1] استادگروه مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی، دانشکده مهندسی بیوسیستم کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • برقعی، علیمحمد [1] استاد دانشگاه تهران
 • برقعی، علیمحمد [1] استاد گروه مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی، دانشکده مهندسی بیوسیستم کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
 • برقعی، علیمحمد‌ [1] استادگروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تهران
 • برومندنسب، سعید [1] استاد گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • برومند نسب، سعید [1] استاد دانشگاه شهید چمران، اهواز، دانشکده مهندسی آب
 • بزاز، محمد [1] دانشجوی دکتری تخصصی علوم و مهندسی آب گرایش سازه‌های هیدرولیکی؛ دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • بشارت، سینا [1] مربی و عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
 • بشیری، بهزاد [1] کارشناس ارشد، رشته مکانیک ماشین‌های کشاورزی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • بصیری، شادی [1] عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • بصیری، علیرضا [1] استادیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
 • بصیری، علیرضا [1] استادیار علوم و صنایع غذایی، پژوهشکده صنایع شیمیایی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
 • بصیری، علی‌رضا [1] استادیار گروه مهندسی شیمی موسسه تحقیقات و پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
 • بیگی، پوریا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
 • بیگی بیدگلی، سیدرضا حسن [1] استادیار پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • بیگی بیدگلی، سیدرضا حسن [1] دانشیار گروه فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • بیگی بیدگلی، سید رضا حسن [1] استادیار گروه فنی کشاورزی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • بلورژه، میشل [1] استاد دانشگاه کان فرانسه
 • بنی حبیب، محمد ابراهیم [1] دانشیار گروه مهندسی آب، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • بنی طبا، سید شهاب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی؛ گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • بهبودی، رامین [1] مدیر دفتر بهبود بهره‌وری و تحقیقات، شرکت آب و فاضلاب گیلان
 • بهداد، محمد [1] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
 • بهرامی، محمد سعید [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد سازه‌های آبی، گروه مهندسی آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • بهراملو، رضا [1] استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان
 • بهراملو، رضا [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان
 • بهراملو، رضا [1] استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران
 • بهراملو، رضا [1] دانشجوی دکتری سازه‌های آبی؛ دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • بهراملو، رضا [1] عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران
 • بهراملو، رضا [1] عضو هیئت علمی (استادیار) بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران
 • بهراملو، رضا [1] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان
 • بهروزی‌لار، منصور [1] استاد دانشکده مهندسی بیوسیستم پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • بهروزی نیا، ثمر [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد سازه‌های آبی
 • بهروزی نیا، ثمر [1] دانشجوی دکترای سازه های آبی گروه سازه های آبی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • بهمدی، هما [1] عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • بهمدی، هما [1] عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج
 • بهمدی، هما [1] عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • بهمدی، هما [1] عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • بهمدی، هما [1] مربی پژوهشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج
 • بهمنش، جواد [1] استاد، گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • بهمنش، شهرام [1] عضو هیات علمی

پ

ت

ج

 • جباری، محمدمهدی [1] استادیار گروه مهندسی عمران، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
 • جبلی، سیدجلال [1] استادیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • جعفری، علی [1] استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • جعفری، علی [1] استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی دانشکده مهندسی بیوسیستم دانشگاه تهران
 • جعفری، علی [1] دانشیار گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی دانشگاه تهران
 • جعفری، علی محمد [1] عضو هیئت علمی دفتر پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان
 • جعفری، محمد [1] مدرس مجتمع آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی لرستان
 • جعفری باری، مهدی [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
 • جعفرزاده مقدم، مریم [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد گروه علوم و صنایع‌‌غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • جعفری نیا، رضا [1] استادیار گروه آبیاری و زهکشی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران
 • جلالی، وحیدرضا [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد
 • جلیلی، جلال [1] دانش‌آموختة کارشناسی ارشد گروه مهندسی آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • جلینی، محمد [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • جلینی، محمد [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • جلینی، محمد [1] استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان
 • جلینی، محمد [1] دانشیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • جمالی، بهزاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب
 • جمیری، محمد جعفر [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد تاسیسات آبیاری گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشکده مهندسی آب و خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • جمشیدی، بهاره [1] دانش‌آموخته دکتری تخصصی دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • جمشیدی کلجاهی، نسرین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد
 • جمیلی، حسین [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
 • جهاد اکبر، محمدرضا [1] عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
 • جهان جو، بابک [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی آب و خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • جوادی، ارژنگ [1] استادیار پزوهش موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • جوادی، ارژنگ [1] استادیار پژوهش موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • جوادی، ارژنگ [1] دانشیار پژوهش مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کرج
 • جوادی، ارژنگ [1] دانشیار پژوهش مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • جوادی، ارژنگ [1] دانشیار پژوهش مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج
 • جوادی، ارژنگ [2] دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج
 • جوادی، ارژنگ [1] عضو هیأت علمی (استادیار پژوهش) مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • جوان، محمد [1] دانشیار بخش مهندسی آب دانشگاه شیراز
 • جوان، محمود [1] استادیار بخش آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • جوان، محمود [1] دانشیار دانشگاه شیراز
 • جوانمرد، سهیلا [1] عضو هیأت علمی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو
 • جوکی، محمد [1] کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
 • جوکی، محمد [1] کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی دانشکده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • جوکار، اکبر [1] عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
 • جوکار، اکبر [1] مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
 • جوکار، لادن [2] مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

 • زابلی، پگاه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی عمران، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران
 • زابلستانی، مسعود [1] استادیار بخش فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
 • زابلستانی، مسعود [1] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان شرقی
 • زارع، حمید [1] مربی پژوهشی ایستگاه تحقیقاتی انجیر استهبان؛
 • زارعی، قاسم [2] استادیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • زارع گنجارودی، احمد [1] دانشجوی دکتری سازه‌های آبی گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • زاهدی‌فر، مجتبی [1] استادیار موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 • زرگران، مهتاب [1] کارشناس مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • زلفی، محسن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد
 • زمانی، اکبر [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
 • زمانی، داوود محمد [1] دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • زمانی، شهلا [1] دانشجوی دکتری گروه آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • زمردی، شهین [1] استادیار بخش فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
 • زمردی، شهین [1] عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌غربی
 • زمردی، شهین [1] عضو هیأت علمی بخش تحقیقات مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
 • زمردی، شهین [1] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌غربی
 • زمردی، شهین [1] عضو هیئت علمی بخش فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌غربی
 • زمردیان، علی [1] دانشیار بخش ماشین آلات دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
 • زینالی، منیره [1] مربی دانشگاه فنی و حرفه ای ارومیه، ارومیه، ایران
 • زندی، پروین [1] استاد‌ دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی

س

ش

ص

ط

ظ

 • ظریف نشاط، سعید [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع‌طبیعی خراسان رضوی
 • ظریف نشاط، سعید [1] استادیارپژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • ظریف نشاط، سعید [1] عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

 • نادری، نادر [1] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سمنان (شاهرود
 • نادری بلداجی، مجتبی [1] دانشجوی دکتری
 • نیازمند، راضیه [1] استادیار پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی
 • ناصری، ابوالفضل [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌شرقی
 • ناصری، ابوالفضل [1] عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی آذربایجان شرقی
 • ناصری، ابوالفضل [1] دانشیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران
 • ناصری، عبدعلی [1] استاد گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • ناصری، عبدعلی [1] دانشیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • ناصری، مجتبی [1] مدرس مجتمع آموزش جهادکشاورزی خراسان رضوی
 • نجاتیان، محمدعلی [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 • نجارچی، محسن [1] دانشیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اراک
 • نجفی، محمدرضا [1] استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشکده مهندسی آب و خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • نجفیان، شادی [2] دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه لرستان
 • نجفیان، گودرز [2] دانشیار بخش غلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
 • نخجوانی مقدم، محمدمهدی [1] استادیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • نیر، شهاب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان.
 • نیرومندجهرمی، محمود [1] کارشناس بخش تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
 • نیرومند جهرمی، محمود [1] کارشناس بخش تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
 • نیشابوری، محمدرضا [1] استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
 • نصیری، مهدی [1] دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد.
 • نصرتی، علی احسان [1] عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی و بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 • نصیری محلاتی، مهدی [1] دانشیار گروه زراعت
 • نظرپور، احد [1] گروه زمین شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • نظرزاده اوغاز، صمد [1] عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • نظرزاده اوغاز، صمد [1] مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • نعمتی، حسین [1] استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • نعمت زاده، سمیرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک/دانشگاه تبریز
 • نیک پور، محمدرضا [1] دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه مهندسی آب
 • نیک پور، محمد رضا [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • نیک پور، محمد رضا [1] استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • نیکخواه، شهره [1] عضو هیأت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
 • نیکخواه، شهره [1] عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان، مشهد
 • نیک‌نژاد، داود [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌شرقی
 • نگارستانی، محمدرضا [1] دانشجوی دکتری علوم و صنایع غذایی دانشگاه تربیت مدرس
 • نوابیان، مریم [1] گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان
 • نوحانی، ابراهیم [1] دانشگاه آزاد واحد دزفول
 • نوذری، حامد [1] دانشجوی دکتری
 • نوذری، حامد [1] استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران
 • نوری، مرجان [1] کارشناسی ارشد و عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد علوم تحقیقات تهران
 • نوربخش، شهین [1] عضو هیات علمی پژوهشکده باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • نوربخش، شهین [1] عضو هیئت علمی پژوهشکده باغبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • نورجو، امیر [1] عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌غربی
 • نورجو، امیر [1] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
 • نورجو، امیر [1] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌غربی
 • نوری قیداری، محمد حسین [2] کارشناسی ارشد منابع آب پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • نورمحمدی، گیتا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی؛ دانشکده علوم کشاورزی، مجتمع دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • نوروزیان، کامیار [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد سازه‌های آبی دانشگاه صنعتی اصفهان

و

 • واشقانی‌فراهانی، ابراهیم [1] دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
 • واعظ تهرانی، مهسا [1] دانشجوی دکتری
 • واعظی‌زاده، مطهره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی ماشینهای کشاورزی
 • واله قوژدی، هادی [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد
 • وثوقی، منوچهر [1] استاد دانشگاه صنعتی شریف
 • ورجاوند، پیمان [1] استادیار پژوهشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران
 • ورجاوند، پیمان [1] استادیار پژوهشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران
 • ورجاوند، پیمان [1] بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران
 • وطن خواه، علیرضا [1] دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشکده مهندسی کشاورزی و فنآوری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • وطن خواه، علیرضا [1] دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشکده مهندسی کشاورزی و فناوری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • وطن خواه، علیرضا [1] دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشکده مهندسی کشاورزی و فناوری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • وفائی ملامحمود، حامد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک/ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 • وقاصی لمر، تیمور [1] کارشناس ارشد آمار سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان، رشت، ایران
 • وکیلی تنها، فهیمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه زنجان
 • ولایتی، فائزه [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد سازه های آبی؛ گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشکده مهندسی کشاورزی و فناوری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • ولیخان انارکی، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
 • ولیزاده، رضوان [1] پردیس کشاورزی و منابع طبیعی- دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی-گروه مهندسی آب
 • ولی‌زاده، مصطفی [1] استاد گروه زراعت دانشگاه تبریز
 • ولیمحمدی، اکبر [1] دانشگاه ارومیه

ه

ی

R

 • Radice، alessio [1] دانشیار مهندسی رودخانه، گروه مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه پلی تکنیک میلان

 • ‌هاشمی، جعفر ‌ [1] استادیار گروه مکانیک ماشین‌های کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری