بر اساس نویسندگان

آ

 • آبسالان، شکراله [1] مربی پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران
 • آذر، الهه [1] مدرس دانشگاه آزاد خوراسگان
 • آذری، آرش [1] استادیار دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • آرمان، علی [1] استادیار دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • آرمان، علی [1] دانشگاه رازی-پردیس کشاورزی و منابع طبیعی-دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی-گروه مهندسی آب
 • آزادشهرکی، فرزاد [1] عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
 • آزادمرد دمیرچی، صدیف [1] دانشیار گروه علوم و صنایع‌غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • آستانه، فرید [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • آسودار، محمد امین [1] استادیار گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
 • آقایاری، فیاض [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آبیاری و زهکشی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • آقابیگی، علی اصغر [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • آقازاده سوره، توحید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
 • آقا علیخانی، مجید [1] استادیار دانشگاه تربیت مدرس
 • آقاقلی‌زاده، رویا [1] کارشناس‌ارشد پژوهشکده غلات ایران، تهران
 • آقامجیدی، روزبه‌ [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
 • آق‌خانی، محمدحسین [1] استادیارگروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • آلی، جمال احمد [1] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
 • آهنی، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد

ا

ب

 • بابائی، بابک [1] عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند
 • بیات، فریبا [1] عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 • بیات، فریبا [2] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 • بیات، فریبا [1] عضو هیئت علمی (مربی پژوهش) بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 • بارانی، غلامعباس [1] استاد، بخش مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • بارانی، غلامعباس [1] استاد بخش مهندسی عمران؛ دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • باغانی، جواد [1] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
 • باغانی، جواد [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان
 • باغانی، جواد [1] دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • باقری، علی [1] استادیار گروه مهندسی سازه‌های آبی دانشگاه تربیت مدرس
 • باقری، علی [1] استادیار گروه مهندسی سازه‌های آبی دانشگاه تربیت‌ مدرس
 • باقری، فرشته [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
 • باقری، نیکروز [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد مکانیک ماشین‌های کشاورزی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران
 • باقری، نیکروز [1] دکتری مکانیک ماشین‌های کشاورزی دانشگاه تهران و پژوهشگر موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • باقری شورکی، سعید [1] دانشیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
 • بالی، هادی [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی، گروه مهندسی عمران آب، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • بانژاد، حسین [1] دانشیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • بانژاد، حسین [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
 • بانژاد، حسین [1] دانشیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران،
 • بی جن خان، محمد [1] استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی، قزوین، ایران
 • بی جن خان، محمد [1] استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • بی جن خان، محمد [1] گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • بحری، بهرام [1] دانشجوی سابق کارشناسی‌ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
 • بختیاری، محمدرضا [1] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان
 • بخش‌آبادی، حمید [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • بخشی‌زاده، ابراهیم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه ماشین‌های کشاورزی
 • بدیعی، فوژان [3] استادیار پژوهش مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • بدیعی، فوژان [1] استادیار پژوهش موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • بردبار، امین [1] استادیار گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • برزگری، ابوالفضل [1] کارشناس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی شمال‌غرب و غرب کشور، تبریز
 • برقی خضرلو، ابوالفضل [1] دانشجوی دکتری سازه‌های آبی، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • برقعی، علی محمد [1] استادگروه مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی، دانشکده مهندسی بیوسیستم کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • برقعی، علیمحمد [1] استاد دانشگاه تهران
 • برقعی، علیمحمد [1] استاد گروه مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی، دانشکده مهندسی بیوسیستم کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
 • برقعی، علیمحمد‌ [1] استادگروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تهران
 • برومندنسب، سعید [1] استاد گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • برومند نسب، سعید [1] استاد دانشگاه شهید چمران، اهواز، دانشکده مهندسی آب
 • بزاز، محمد [1] دانشجوی دکتری تخصصی علوم و مهندسی آب گرایش سازه‌های هیدرولیکی؛ دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • بشارت، سینا [1] مربی و عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
 • بشیری، بهزاد [1] کارشناس ارشد، رشته مکانیک ماشین‌های کشاورزی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • بصیری، شادی [1] عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • بصیری، علیرضا [1] استادیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
 • بصیری، علیرضا [1] استادیار علوم و صنایع غذایی، پژوهشکده صنایع شیمیایی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
 • بصیری، علی‌رضا [1] استادیار گروه مهندسی شیمی موسسه تحقیقات و پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
 • بیگی، پوریا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
 • بیگی بیدگلی، سیدرضا حسن [1] استادیار پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • بیگی بیدگلی، سیدرضا حسن [1] دانشیار گروه فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • بیگی بیدگلی، سید رضا حسن [1] استادیار گروه فنی کشاورزی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • بلورژه، میشل [1] استاد دانشگاه کان فرانسه
 • بنی حبیب، محمد ابراهیم [1] دانشیار گروه مهندسی آب، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • بنی طبا، سید شهاب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی؛ گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • بهبودی، رامین [1] مدیر دفتر بهبود بهره‌وری و تحقیقات، شرکت آب و فاضلاب گیلان، رشت، ایران
 • بهداد، محمد [1] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
 • بهرامی، محمد سعید [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد سازه‌های آبی، گروه مهندسی آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • بهراملو، رضا [1] استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان
 • بهراملو، رضا [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان
 • بهراملو، رضا [1] استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران
 • بهراملو، رضا [1] استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران
 • بهراملو، رضا [1] دانشجوی دکتری سازه‌های آبی؛ دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • بهراملو، رضا [1] عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران
 • بهراملو، رضا [1] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان
 • بهروزی‌لار، منصور [1] استاد دانشکده مهندسی بیوسیستم پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • بهروزی نیا، ثمر [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد سازه‌های آبی
 • بهروزی نیا، ثمر [1] دانشجوی دکترای سازه های آبی گروه سازه های آبی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • بهمدی، هما [1] عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • بهمدی، هما [1] عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج
 • بهمدی، هما [1] عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • بهمدی، هما [1] عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • بهمدی، هما [1] مربی پژوهشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج
 • بهمنش، جواد [1] استاد، گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • بهمنش، شهرام [1] عضو هیات علمی

پ

ت

ج

 • جباری، محمدمهدی [1] استادیار گروه مهندسی عمران، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
 • جبلی، سیدجلال [1] استادیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • جعفری، علی [1] استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • جعفری، علی [1] استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی دانشکده مهندسی بیوسیستم دانشگاه تهران
 • جعفری، علی [1] دانشیار گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی دانشگاه تهران
 • جعفری، علی محمد [1] عضو هیئت علمی دفتر پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان
 • جعفری، محمد [1] مدرس مجتمع آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی لرستان
 • جعفری باری، مهدی [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
 • جعفرزاده مقدم، مریم [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد گروه علوم و صنایع‌‌غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • جعفری نیا، رضا [1] استادیار گروه آبیاری و زهکشی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران
 • جلالی، وحیدرضا [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد
 • جلیلی، جلال [1] دانش‌آموختة کارشناسی ارشد گروه مهندسی آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • جلینی، محمد [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • جلینی، محمد [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • جلینی، محمد [1] استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان
 • جلینی، محمد [1] دانشیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • جمالی، بهزاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب
 • جمیری، محمد جعفر [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد تاسیسات آبیاری گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشکده مهندسی آب و خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • جمشیدی، بهاره [1] دانش‌آموخته دکتری تخصصی دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • جمشیدی کلجاهی، نسرین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد
 • جمیلی، حسین [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
 • جهاد اکبر، محمدرضا [1] عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
 • جهان جو، بابک [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی آب و خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • جوادی، ارژنگ [1] استادیار پزوهش موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • جوادی، ارژنگ [1] استادیار پژوهش موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • جوادی، ارژنگ [1] دانشیار پژوهش مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کرج
 • جوادی، ارژنگ [1] دانشیار پژوهش مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • جوادی، ارژنگ [1] دانشیار پژوهش مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج
 • جوادی، ارژنگ [2] دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج
 • جوادی، ارژنگ [1] عضو هیأت علمی (استادیار پژوهش) مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • جوان، محمد [1] دانشیار بخش مهندسی آب دانشگاه شیراز
 • جوان، محمود [1] استادیار بخش آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • جوان، محمود [1] دانشیار دانشگاه شیراز
 • جوانمرد، سهیلا [1] عضو هیأت علمی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو
 • جوکی، محمد [1] کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
 • جوکی، محمد [1] کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی دانشکده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • جوکار، اکبر [1] عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
 • جوکار، اکبر [1] مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
 • جوکار، لادن [2] مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

چ

ح

خ

د

ذ

ر

 • راسخ، منصور [1] استادیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
 • راسخ، منصور [1] استادیار گروه مکانیک ماشین‌های کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
 • راسخ، منصور [1] دانشیار گروه مکانیک ماشین‌های کشاورزی، دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • راهنما، عبدالامیر [1] عضو هیئت علمی بخش اصلاح ‌بذر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • رجائی، امیر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد سازه‌های آبی، گروه مهندسی آب، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
 • رجبی پور، علی [1] دانشیار دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران
 • رجبی پور، علی [1] دانشیار گروه مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی دانشکده مهندسی بیوسیستم دانشگاه تهران
 • رجبی پور، علی [1] دانشیار گروه مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی، دانشکده مهندسی بیوسیستم کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
 • رجبی‌پور، علی [1] دانشیار گروه مکانیک ماشین‌های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران
 • رجبی‌پور، علی [1] دانشیار گروه مهندسی و فناوری دانشکده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • رحیمی، حسن [1] استاد بازنشسته گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران
 • رحیمی، حسن [1] استاد گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران
 • رحیمی، حسن [1] استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • رحیمی، حسن [1] استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.
 • رحیمی، حسن [1] استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی آب و خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
 • رحیمی، حسن [1] استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشکده مهندسی آب و خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • رحیمی، هدایت اله [1] عضو هیأت علمی دفتر بررسی‌های اقتصادی طرح‌های تحقیقاتی کشاورزی فارس، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
 • رحیمی، هدایت‌اله [1] عضو هیئت علمی گروه بررسی‌های اقتصادی طرح‌های تحقیقاتی کشاورزی
 • رحمانی، اصغر [1] دانشجوی دکتری مدیریت منابع خاک، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • رحیمیان، محمدحسین [1] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات آب و خاک مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
 • رحیم پور، مجید [1] دانشیار بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • رحیم پور، مجید [1] دانشیار بخش مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • رحیم پور، مجید [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه باهنر کرمان، ایران
 • رحیم پور، مجید [1] دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • رحیمی‌جمنانی، محمدعلی [1] کارشناس ارشد شرکت مهندسین مشاور آب- خاک تهران، کرج
 • رحیم‌زاده، رضا [1] عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم
 • رستمی، امین [1] کارشناس ارشد
 • رستمی، علی [1] مربی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
 • رستمی، محمد [2] استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • رستمی، محمد [1] پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • رستمی، محمدعلی [1] استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
 • رستمی، محمدعلی [1] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
 • رستمی، هادی [1] دانش آموخته دکترای تخصصی، گروه علوم و مهندسی آب، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • رسولی، ولی‌اله [1] کارشناس ارشد و مربی، موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 • رسولی شربیانی، ولی [1] مربی پژوهشی گروه مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی دانشکده کشاورزی
 • رسولی شربیانی، ولی [1] مربی گروه مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
 • رشادصدقی، علی [1] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
 • رشادصدقی، علی [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
 • رضایی، حسین [1] دانشجوی سابق گروه ماشین‌های کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
 • رضایی، حمیده ژاله [1] عضو سابق هیئت علمی
 • رضایی، حمیده ژاله [1] محقق سابق بخش فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌غربی
 • رضایی، مهدی [1] مربی گروه مهندسی عمران دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
 • رضازاده جودی، علی [2] کارشناسی ارشد عمران-آب، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.
 • رضایی‌مایانی، مجید [1] دانش آموختۀ مقطع کارشناسی ارشد رشتۀ سازههای آبی
 • رضائی کلج، یوسف [1] پژوهشگر مؤسسه زیست پژوهان خاورمیانه
 • رضوی، سید هادی [1] دانشیار دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، گروه آموزشی مهندسی صنایع غذایی
 • رضوانی، سید معین‌الدین [1] عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 • رضوانی، سید معین‌الدین [1] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان
 • رضویان، سید حسین [1] دانشجوی اسبق کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشکده کشاورزی - دانشگاه صنعتی اصفهان
 • رضوی‌نبوی، سیدمجتبی [1] دانشجوی دکتری سازه‌های آبی؛
 • رفاهی، حسینقلی [1] استاد گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران
 • رفتنی‌امیری، زینب [1] عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • رفیعی، شاهین [1] دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • رفیعی، شاهین [1] دانشیار دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران
 • رفیعی، شاهین [1] دانشیار گروه مکانیک ماشین‌های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران
 • رفیعی، محمدرفیع [1] دانشجوی سابق کارشناسی‌ارشد (مربی فعلی در دانشگاه آزاد شوشتر)
 • رمضانی، آزیتا [1] فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد
 • رمضانی، هادی [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • رمضانی اعتدالی، هادی [1] دانشجوی دکتری آبیاری و آبادانی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران
 • رمضانی مقدم، جواد [1] استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • رنجبر، ایرج [1] دانشیار گروه ماشین‌های کشاورزی دانشگاه تبریز
 • رنجبر، ایرج [1] دانشیار گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
 • روحی، رضا [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
 • روحی، غلامرضا [1] کارشناس ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی
 • روحی، غلام‌رضا [1] عضو هیئت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه
 • روحانی، عباس [1] دانشجوی دکتری
 • روحانی، عباس [1] عضو هیات علمی گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • روحانی پور، کیوان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
 • روزبه، مجید [1] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
 • روزگار، محمدرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین‌های کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
 • روستاپور، امیدرضا [1] استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
 • روستاپور، امیدرضا [1] استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
 • روشنگر، کیومرث [2] دانشیار مهندسی عمران دانشگاه تبریز
 • رئیسی استبرق، علی [1] استادیار گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
 • رئوفت، محمدحسین [1] عضو هیات علمی گروه مکانیک ماشین‌های کشاورزی دانشگاه شیراز

ز

 • زابلی، پگاه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی عمران، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران
 • زابلستانی، مسعود [1] استادیار بخش فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
 • زابلستانی، مسعود [1] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان شرقی
 • زارع، حمید [1] مربی پژوهشی ایستگاه تحقیقاتی انجیر استهبان؛
 • زارعی، قاسم [2] استادیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • زارع گنجارودی، احمد [1] دانشجوی دکتری سازه‌های آبی گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • زاهدی‌فر، مجتبی [1] استادیار موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 • زرگران، مهتاب [1] کارشناس مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • زلفی، محسن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد
 • زمانی، اکبر [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
 • زمانی، داوود محمد [1] دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • زمانی، شهلا [1] دانشجوی دکتری گروه آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • زمردی، شهین [1] استادیار بخش فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
 • زمردی، شهین [1] عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌غربی
 • زمردی، شهین [1] عضو هیأت علمی بخش تحقیقات مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
 • زمردی، شهین [1] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌غربی
 • زمردی، شهین [1] عضو هیئت علمی بخش فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌غربی
 • زمردیان، علی [1] دانشیار بخش ماشین آلات دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
 • زینالی، منیره [1] مربی دانشگاه فنی و حرفه ای ارومیه، ارومیه، ایران
 • زندی، پروین [1] استاد‌ دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی

س

ش

ص

ط

ظ

 • ظریف نشاط، سعید [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع‌طبیعی خراسان رضوی
 • ظریف نشاط، سعید [1] استادیارپژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • ظریف نشاط، سعید [1] عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

ع

غ

ف

ق

ک

 • کاردان، نازیلا [1] استادیار گروه مهندسی عمران - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 • کاشفی پور، محمود [1] گروه سازه های آبی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
 • کاشفی‌پور، سیدمحمود [1] استاد هیدرولیک، دانشکده مهندسی و علوم آب، دانشگاه شهید چمران
 • کاکویی، ساحله [1] دانش آموخته دکتری سازه‌های آبی- گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • کیانی، حسین [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد
 • کیانی، علیرضا [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
 • کیانی، علیرضا [1] عضو هیئت علمی (استادیار پژوهش) بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
 • کیانی، علیرضا [1] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
 • کیانی، علی‌رضا [1] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 • کیان ارثی، نیلوفر [1] دانشجوی ارشد سازه های ابی دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
 • کیانمهر، حمید [1] دانشجوی دکتری سازه های آبی، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • کیانمهر، محمدحسین [1] استادیار پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • کیانمهر، محمدحسین [1] دانشیار گروه مکانیک ماشین‌های کشاورزی
 • کیانمهر، محمد حسین [1] استادیار گروه ماشینهای کشاورزی مجتمع آموزش عالی ابوریحان، دانشگاه تهران.
 • کیانمهر، محمد حسین [1] دانشیار گروه فنی کشاورزی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • کانونی، امین [1] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل
 • کانونی، امین [1] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل (مغان)
 • کانونی، امین [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • کاوسی، پرویز [1] کارشناس‌ارشد علوم ‌و صنایع‌غذایی و دکترای علوم ‌غذایی
 • کاوسی، مسعود [1] استادیار پژوهش مؤسسه تحقیقات برنج کشور
 • کاوسی، مسعود [1] استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
 • کاوه، فریدون [1] دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
 • کاوه، فریدون [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
 • کاوه، فریدون [1] عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران.
 • کبیر، احسان‌الله [1] استاد دانشگاه تربیت مدرس
 • کبیری محمودآبادی، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران
 • کیخا، غلامعلی [1] کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زابل
 • کیخا، مهدی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران
 • کیخایی، فاطمه [1] کارشناس ارشد آبیاری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اراک
 • کدخدایی، رسول [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی
 • کرمی، حجت [1] استادیار گروه مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی، دانشکده عمران، دانشگاه سمنان
 • کرمی، حجت [1] استادیار گروه مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
 • کرمی، زهره [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه گرگان
 • کریمی، غلامحسین [1] دانش آموخته دکترای آبیاری و زهکشی
 • کریمی، محمد [1] عضو هیأت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
 • کریمی، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، بخش مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • کریمی، مهدی [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان‌رضوی
 • کریمی، مهدی [1] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
 • کریمی، مهناز [1] دانش آموخته دکتری سازه های آبی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
 • کریمی، نیره [1] فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه منابع طبیعی و علوم کشاورزی گرگان
 • کرمانی، اصغر [1] کارشناس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان.
 • کرمانی، علی‌ماشاءاله [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 • کرمانی، علی‌ماشاءاله [1] محقق بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 • کرمپور، فرزاد [1] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات آفات و بیماری‌های مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان
 • کرمی مقدم، مهدی [1] استادیار گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • کرمی مقدم، مهدی [1] استادیار،گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
 • کسرایی، مهدی [1] دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس،
 • کشاورز، عباس [1] عضو هیأت علمی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی
 • کشاورزی، علیرضا [1] استاد بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • کشاورزی، علیرضا [1] دانشیار دانشگاه شیراز
 • کشاورزی، علیرضا [1] دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تکنولوژی، سیدنی، استرالیا
 • کشاورز اسکندری، مرجان [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد؛ دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • کشوری، نبی‌اله [1] دانش‌آموخته کارشناسی ‌ارشد مکانیک ماشین‌های کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • کفاشان، جلال [1] عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج
 • کلانتری، سیامک [1] استادیار گروه باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • کلباسی، احمد [1] مربی پژوهشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج
 • کمالی، آزاده [1] دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
 • کمان بدست، امیر عباس [1] استادیار گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • کیهانی، علیرضا [1] استادیار دانشکده مهندسی بیوسیستم کشاورزی کرج
 • کیهانی، علیرضا [1] استاد گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران
 • کیهانی، علیرضا [1] استاد گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی دانشگاه تهران
 • کیهانی، علیرضا [1] دانشیار گروه مکانیک ماشین‌های کشاورزی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران
 • کوثری، هانیه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران
 • کوچکی، آرش [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • کوچک زاده، صلاح [1] استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی کشاورزی و فناوری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • کوچک زاده، صلاح [1] استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
 • کوچک زاده، مهدی [1] استادیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • کوچک‌زاده، صلاح [1] دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
 • کوچک‌زاده، صلاح [1] دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران.
 • کوچک‌زاده، مهدی [1] استادیار گروه آبیاری و زهکشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
 • کوهی چله‌کران، نادر [1] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

گ

 • گازر، حمیدرضا [1] استادیار پژوهشی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • گازر، حمیدرضا [1] استادیار پژوهش موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • گازر، حمیدرضا [1] استادیار پژوهش موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
 • گازر، حمیدرضا [1] استادیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • گازر، حمید رضا [1] استادیار پژوهش مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • گرامی، کریم [1] پژوهشگر موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • گرامی، کریم [1] محقق موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • گرجی، کوثر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد
 • گرد نوشهری، امیر [1] دانش آموخته دکتری سازه های آبی، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • گیلانی، عبدالعلی [1] استادیار بخش تحقیقات برنج مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • گیلانی، عبدالعلی [2] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات برنج مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • گیلانی، عبدالعلی [1] استادیار بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران
 • گلزاریان، محمودرضا [1] استادیار گروه مکانیک ماشین‌های کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • گلزاریان، محمودرضا [1] عضو هیات علمی گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • گل محمدی، عبداله [1] استادیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
 • گمرکچی، افشین یوسف [1] استادیار گروه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، قزوین، ایران
 • گنابادی، ابراهیم [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد
 • گنجی خرم‌دل، ناصر [1] عضو هیأت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه اراک
 • گنجی مقدم، ابراهیم [1] عضو هیأت علمی بخش تحقیقات اصلاح و تهیة نهال و بذر
 • گنجی مقدم، ابراهیم [1] عضو هیأت علمی بخش تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و نهال مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان، مشهد
 • گنجی مقدم، ابراهیم [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
 • گنجی‌مقدم، ابراهیم [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات باغبانی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی
 • گنجی‌مقدم، ابراهیم [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
 • گودرزی، فرزاد [1] عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 • گودرزی، فرزاد [1] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 • گودرزی، فرزاد [1] عضو هیئت علمی بخش فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 • گودرزی، فرزاد [1] مربی پژوهش بخش تحقیقات فنی مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 • گوشه، محی الدین [1] مربی پژوهش بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، خوزستان
 • گوهری، سعید [1] استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بوعلی سینا
 • گوهری، سعید [1] استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • گوهری، سعید [1] استادیار؛ گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران
 • گوهری اسدی، سعید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته سازه‌های آبی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

ل

م

ن

 • نادری، نادر [1] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سمنان (شاهرود
 • نادری بلداجی، مجتبی [1] دانشجوی دکتری
 • نیازمند، راضیه [1] استادیار پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی
 • ناصری، ابوالفضل [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌شرقی
 • ناصری، ابوالفضل [1] عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی آذربایجان شرقی
 • ناصری، ابوالفضل [1] دانشیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران
 • ناصری، عبدعلی [1] استاد گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • ناصری، عبدعلی [1] دانشیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • ناصری، مجتبی [1] مدرس مجتمع آموزش جهادکشاورزی خراسان رضوی
 • نجاتیان، محمدعلی [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 • نجارچی، محسن [1] دانشیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اراک
 • نجفی، محمدرضا [1] استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشکده مهندسی آب و خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • نجفیان، شادی [2] دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه لرستان
 • نجفیان، گودرز [2] دانشیار بخش غلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
 • نخجوانی مقدم، محمدمهدی [1] استادیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • نیر، شهاب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان.
 • نیرومندجهرمی، محمود [1] کارشناس بخش تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
 • نیرومند جهرمی، محمود [1] کارشناس بخش تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
 • نیشابوری، محمدرضا [1] استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
 • نصیری، مهدی [1] دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد.
 • نصرتی، علی احسان [1] عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی و بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 • نصیری محلاتی، مهدی [1] دانشیار گروه زراعت
 • نظرپور، احد [1] گروه زمین شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • نظرزاده اوغاز، صمد [1] عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • نظرزاده اوغاز، صمد [1] مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • نعمتی، حسین [1] استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • نعمت زاده، سمیرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک/دانشگاه تبریز
 • نیک پور، محمدرضا [1] استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • نیک پور، محمد رضا [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • نیک پور، محمد رضا [1] استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • نیکخواه، شهره [1] عضو هیأت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
 • نیکخواه، شهره [1] عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان، مشهد
 • نیک‌نژاد، داود [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌شرقی
 • نگارستانی، محمدرضا [1] دانشجوی دکتری علوم و صنایع غذایی دانشگاه تربیت مدرس
 • نوابیان، مریم [1] دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و وابسته پژوهشی پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • نوحانی، ابراهیم [1] دانشگاه آزاد واحد دزفول
 • نوذری، حامد [1] دانشجوی دکتری
 • نوذری، حامد [1] استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران
 • نوری، مرجان [1] کارشناسی ارشد و عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد علوم تحقیقات تهران
 • نوربخش، شهین [1] عضو هیات علمی پژوهشکده باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • نوربخش، شهین [1] عضو هیئت علمی پژوهشکده باغبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • نورجو، امیر [1] عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌غربی
 • نورجو، امیر [1] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
 • نورجو، امیر [1] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌غربی
 • نوری قیداری، محمد حسین [2] کارشناسی ارشد منابع آب پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • نورمحمدی، گیتا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی؛ دانشکده علوم کشاورزی، مجتمع دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • نوروزیان، کامیار [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد سازه‌های آبی دانشگاه صنعتی اصفهان

و

 • واشقانی‌فراهانی، ابراهیم [1] دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
 • واعظ تهرانی، مهسا [1] دانشجوی دکتری
 • واعظی‌زاده، مطهره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی ماشینهای کشاورزی
 • واله قوژدی، هادی [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد
 • وثوقی، منوچهر [1] استاد دانشگاه صنعتی شریف
 • ورجاوند، پیمان [1] استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران
 • ورجاوند، پیمان [1] استادیار پژوهشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران
 • ورجاوند، پیمان [1] استادیار پژوهشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران
 • وطن خواه، علیرضا [1] دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشکده مهندسی کشاورزی و فنآوری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • وطن خواه، علیرضا [1] دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشکده مهندسی کشاورزی و فناوری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • وطن خواه، علیرضا [1] دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشکده مهندسی کشاورزی و فناوری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • وفائی ملامحمود، حامد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک/ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 • وقاصی لمر، تیمور [1] کارشناس ارشد آمار سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان، رشت، ایران
 • وکیلی تنها، فهیمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه زنجان
 • ولایتی، فائزه [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد سازه های آبی؛ گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشکده مهندسی کشاورزی و فناوری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • ولیخان انارکی، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
 • ولیزاده، رضوان [1] پردیس کشاورزی و منابع طبیعی- دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی-گروه مهندسی آب
 • ولی‌زاده، مصطفی [1] استاد گروه زراعت دانشگاه تبریز
 • ولیمحمدی، اکبر [1] دانشگاه ارومیه

ه

ی

R

 • Radice، alessio [1] دانشیار مهندسی رودخانه، گروه مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه پلی تکنیک میلان

 • ‌هاشمی، جعفر ‌ [1] استادیار گروه مکانیک ماشین‌های کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری