بازچرخانی زهاب مزارع نیشکرجنوب خوزستان برای کشت برنج با هدف بهبود بهره‌وری آب در شبکه‌های آبیاری و زهکشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران

2 استادیار بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران

3 استادیار، مؤسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران

4 مدیر مطالعات کاربردی کشت و صنعت نیشکر میرزا کوچک‌خان، اهواز، ایران

5 کارشناس دفتر توسعه و ترویج روش‌های نوین آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق استان خوزستان، اهواز، ایران

چکیده

تولید زهاب در جنوب استان خوزستان یکی از مشکلات جدی است. استفاده از این زهاب بر میزان تخصیص آب به شبکه‌های آبیاری استان اثرگذاراست. بازچرخانی زهاب برای کشت برنج می‌تواند به‌عنوان بستری مناسب در منطقه مورد توجه قرار گیرد. برای نیل به این هدف، پژوهشی به‌صورت کرت‌های یک‌بار خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با دو عامل و سه تکرار درکشت و صنعت میرزا کوچک‌خان اجرا شد. دور آبیاری با زهاب نیشکر شامل هرروزه (I0) و تناوب‌­های یک روز در میان (I1) و دو روز در میان (I2) به‌عنوان عامل اصلی در نظر گرفته و 9 رقم و لاین اصلاحی برنج مقاوم به شوری در کرت‌های فرعی قرار داده ­شدند. نتایج تحقیق نشان داد با کاهش قابل‌توجه آب از دور آبیاری هرروزه به تناوب­ های یک روز در میان و دو روز در میان، میزان عملکرد ازI0 با متوسط 2140 به 2248 کیلوگرم بر هکتار بهI1 روندی افزایشی دارد و ‌در I2 نسبت به I0­ با افتی30 درصد به‌شدت روبه‌رو می­شود. در پایش درصد سدیم قابل‌تبادل خاک (ESP)، نتایج بررسی ­ها نشان داد که در هر دو رژیم آبیاری I0 وI1، خاک مزرعه در وضعیت سدیمی بودن قرار نمی­ گیرد و تنها در وضعیت شور باقی می­ ماند. این مسئله به‌دلیل آبیاری در سراسر فصل رشد و وجود زهکشی زیرزمینی است که باعث خروج املاح از پروفیل خاک شده است. هرچند در I2، به‌دلیل خشکی دادن مزرعه و هجوم شوری به لایه ­های سطحی خاک، وضعیت پروفیل خاک تا زیر عمق توسعه ریشه با افزایش 17 درصددر  ESP به وضعیت سدیمی نزدیک می­شود. معلوم شد در این مدت، شوری عصارۀ اشباع خاک 100 درصد افزایش‌یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reuse of Sugarcane Drainage Water for Rice Cultivation in South Khuzestan to Improve Water Productivity in Irrigation and Drainage Networks

نویسندگان [English]

  • Ali Mokhtaran 1
  • Abdolali Gilani 2
  • Ali Akbar Ebadi 3
  • Mohammad Ali Shayan 4
  • khadijeh Sanei Dehkordi 5
2 1. Research Assistant Professor of Seed and Plant Improvement Research Department, Khuzestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Ahwaz, Iran.
3 3. Assistant Professor at Rice Research Institute of Iran (RRII), Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO)
4 4. Manager of Research department, Mirza Kochak Khan Sugarcane Agro Industry Company
5 5. Expert of New Irrigation and Drainage Methods Development and Extension Office, KWPA
چکیده [English]

Introduction
In Khuzestan province, waste water release from various sources, especially from agricultural farms, is a serious problem. The volume of drainage water resulting from irrigation and drainage networks of the Karun river basin is about two billion cubic meters per year, considering sugarcane agro-industries and fish farming as the main sources of drainage water. Time-Averaged salinity of this drainage water, with source of sugarcane agro-industries, is about 6 dS/m which is valuable to irrigate salt-tolerant crops or aquaculture with saline water as part of the solutions for drainage water management and providing sustainable environment. This can also affect the amount of water allocated to irrigation networks and sugar cane industries. In this regard, reusing of agricultural drainage water to produce rice salinity resistant varieties and lines as a high-yielding strategy in Khuzestan, especially in the central and southern areas with high water demand, can be very useful.
 
Methodology
This study was conducted at farm code L08-20, in Mirza Koochak-Khan Agro-Industry Company, using split plot in a randomized complete block design with two factors and three replications. Irrigation interval with saline water daily, one-day and two-day alternations were main factors and three salinity-tolerant rice lines were sub factors. Subsequent selections from the International Treasury of rice cultivars, four salinity-tolerant breeding lines, one international control line and local cultivar were subplots. The amount of water applied to the plots was measured throughout the growing season and samples for determination of physical and chemical properties of soil and drainage water before planting until harvesting time for soil monitoring and soil salt balance analysis were collected. In this study, grain yield, biomass and harvest index were determined. Finally, water productivity was estimated as yield per cubic meter of water.
 
Results and Discussion
Due to the average salinity of irrigation water, 6 dS/m, the volume of water consumed during the growing season was estimated to be 30,000 m3/ha, based on water requirement calculations. Based on irrigation management, applied volume of water was estimated about 37500 m3/ha for treatment I0, 19500 m3/ha for treatment I1 and 13200 m3/ha for treatment I3. The average salinity of soil saturated extract was measured about 4 dS/m before cultivation. Except for the first 15 days, when irrigation was carried out with full irrigation for transplanting stage, the trend of soil salinity changes was decreasing, during the rest of the growing season until harvesting. Salinity of soil increased in all three irrigation managements. The rate of salinity changes varied from 50% in the daily irrigation round to 100% in the two-day irrigation round, compared to pre-cultivation soil salinity. During the crop growth from the transplanting, daily, one-day and two-day rounds irrigation managements caused enterance of 190, 99 and 66 tonnes of salt in the top 100 cm of soil profile. Increased salinity over growing time for daily, one-day and two-day round irrigation treatments, were 6, 6.5 and 7.2 dS/m respectively, according to soil salinity, 4 dS/m, before planting. Assuming the  porosity of soil equal to 51%, it could be concluded that 7.6, 9 and 11 tonnes of salts stored in the upper 60 cm of soil profile for daily, one-day and two- day round irrigation management and the rest of the solutes extracted from soil profiles through underground drainage system. This behavior illustrated the importance of drainage, especially underground drainage system, in agricultural drainage reclamation and saline operations for soil conservation. The results showed significant decrease of farm applied water in daily irrigation water management relative to two-day and three-day intervals. Farm yield increased 6% from I0 with an average of 2139.3 to 2248 kg, I1 and then decreased by 30% in the three-day irrigation period.
 
Conclusions
The results showed that the highest and lowest water productivity were found in I2 and I0 irrigation treatments, respectively, with values of 0.128 and 0.057kg/m3. ESP monitoring showed that at the end of growing season, soil profile was not sodic and remained in saline condition for two irrigation regimes I0 and I1. However, in I2 irrigation regime, the soil profile status approached to the sodic state, with 17% increasing in ESP and 100% increasing in salinity relative to planting time. The reason for this behavoir was driness of land between two irrigation events which caused salinity moving upward to soil surface layers, so it could be addressed by considering the percentage of leaching at the end of the growing season.
 
Acknowledgement 
The authors gratitude Mirza Koochak-Khan Agro-Industry Company, Khuzestan Water and Power Authority (KWPA), Agricultural Engineering Research Institute (AERI), Rice Research Institute of Iran )RRII), Khuzestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center  for their  overall supports to accomplish the study.   
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drainage system
  • Intermittent irrigation
  • saline resistant lines
  • soil monitoring
Abbasi, F., Sohrab. F., & Abbasi, N. (2016). Evaluation of irrigation water efficiency status in Iran. Journal of Irrigation and Drainage Engineering Research, 17(67): pp. 128-113. (in Persian).
 
Gilani, A. A. & Absalan, Sh. (2015). Comparison of drying method with common methods of planting rice varieties in terms of water consumption. Final Report of the Research Project. Khuzestan Agricultural and Natural Resources Research Center, Ahvaz, Iran. (in Persian)
 
 Gilani, A. A., & Absalan, Sh. (2013). Evaluation of different saline water regimes in rice salinity tolerant cultivars in Khuzestan. Research Report. Khuzestan Agricultural and Natural Resources Research Center, Ahvaz, Iran. (in Persian)
 
Hadi-Ghanavat, A., Naseri, A., & Boroumandnasab, S. (2016). The impact of sugarcane drainage on soil physical and hydraulic properties. Journal of Water and Irrigation Management, 6(2): pp. 294-281. (in Persian)
 
Hayat, U., & Datta, A. (2018). Effect of water-saving technologies on growth, yield, and water-saving potential of lowland rice. International Journal of Technology, 7, pp. 1375-1383.
 
Kenneth, K. T., & Neeitje, C. K. (2002). Agricultural drainage water management in arid and semi-arid areas, FAO Irrigation and Drainage Paper 61.
 
Khaledian, M. R., Motamed, M. K., Rezaei, M.,  Ghareh-Sheikh-Bayat, M. & Maleknia, B. (2014). The effect of heavy metals concentration of different irrigation water sources on paddy soil contamination. Soil and Water Conservation Research (Agriculture and Natural Resources), 21(4): pp. 285-275. (in Persian)
 
Naseri, A., Abbasi, F., & Akbari, M. (2017). Estimation of water consumption in agricultural sector using water balance method. Journal of Irrigation and Drainage Engineering Research, 18(68): pp. 17-32. (in Persian)
 
Navabian, M., & Aghajani, M. (2012). Effect of saline and sweet irrigation management on rice yield of Hashemi. Journal of Soil and Water Sciences, 16(60): pp. 45-54. (in Persian)
 
Piri, H. (2011). Use of wastewater (unusual waters) as water source. Third National Conference on Irrigation and Drainage Management. Feb. 20-21. Shahid Chamran University of Ahvaz. Iran. (in Persian)
 
Sumana, M., Ullah, H., Paothong, K., Kachenchart, B., Datta, A., & Shrestha, R. P. (2019). Effect of water and rice straw management practices on yield and water productivity of irrigated lowland rice in the Central Plain of Thailand. Agricultural Water Management, 211, pp. 89-97.