بررسی تاثیر تعداد دفلکتورهای مثلثی بر استهلاک انرژی وطول پرتابه در سرریزهای جامی شکل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

در این مطالعه، با توجه به خیلی کم بودن تعداد پژوهش‌ها در مورد کاربرد دفلکتور ممتد در سرریز جامی، به عنوان راهکاری جدید، تاثیر دفلکتور غیرممتد‌ مثلثی در پرتاب کننده جامی بر میزان استهلاک انرژی و طول پرتابه به‌ صورت آزمایشگاهی بررسی شد. آزمایش‌ها بر روی پرتاب‌ کننده جامی در چهار دبی و سه عمق پایاب متفاوت برای تعداد دو، سه و چهار دفلکتور مثلثی با زاویه برخاست 47 درجه و بدون دفلکتور انجام گردید. در مقایسه کلی، عملکرد پرتاب‌‌کننده با دفلکتور در استهلاک انرژی و طول پرتابه، بهتر از پرتاب‌ کننده بدون دفلکتور می‌باشد. بیشترین میزان تلفات انرژی در برابرYC/H ، در شرایط تشکیل پرش هیدرولیکی کامل برای تعداد چهار دفلکتور در YC/H برابر 0/027 معادل 65/9% و کمترین میزان تلفات در برابر YC/H، در شرایط تشکیل پرش مستغرق کامل برای حالت بدون دفلکتور‌ در YC/H برابر 0/049 معادل ‌‌47/9% می‌باشد. بیشترین طول پرتابه در برابر YC/H، با تشکیل پرش هیدرولیکی کامل، در YC/H برابر 0/049 در پرتاب‌ کننده بدون ‌دفلکتور معادل 95/6 سانتی‌متر و کمترین میزان طول پرتابه در برابر YC/H، برای چهار دفلکتور در YC/H برابر 0/027، با تشکیل پرش هیدرولیکی مستغرق کامل معادل 25/6 سانتی‌متر می‌باشد. به دلیل افزایش میزان تلفات انرژی (تحت تاثیر اختلاط جت‌های عبوری دفلکتورها و پرتاب‌کننده) و کاهش طول پرتابه، پرتاب‌کننده با دفلکتور مثلثی توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study Of Effect Of Number Of Tri-angular Deflectors On Energy Dissipation and Jet Length at Ski-Jump Spillway

نویسندگان [English]

  • Ferdous Mirsalari
  • Mahmood Shafai-Bejestan
Dept. of Hydraulic structures, Faculty of Water Science and engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

In this study, due to the very small number of studies on the use of continuous deflector at Ski-Jump Spillway, as a new approach, the effect discontinuous triangular deflectors of ski-jump spillway on the amount of kinetic energy dissipation and jet length are investigated. Experiments were carried out on a ski-jump spillway at four discharges and three different tail water depths for 2, 3, and 4 different triangular deflection faces with a rise angle of 47 ° and also for the case of no deflector. The results show that in general comparison, the performance of the spillway with deflector in energy depreciation and Jet length is better than the non-deflector ski-jump spillway. Variation of energy dissipation versus YC/H show that the highest energy dissipation (65.9% )was obtained for the case of free jet and when four deflectors are installed and at flow condition where YC/H =0.027 and the lowest energy depletion (47.9%) was obtained for the conditions of complete submerged jump and without deflectors at YC/H= 0.049. The greatest Jet length was achieved, in the conditions of complete hydraulic jump at YC/H= 0.049 and without a deflector equal to 95.6 cm and the lowest Jet length per YC/H, was found for complete submerged hydraulic jump at YC/H=0.027 and the presence of 4 deflectors equal to 25.6 cm. Due to increase in energy dissipation (because of the spreading the jets passing through the deflectors and the Ski-Jump) and the reduction of the Jet length, ski-jump with a triangular deflector is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy dissipation
  • Hydraulic Jump
  • Laboratory study
  • Ski-Jump
  • Tail Water Depth

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1398
  • تاریخ دریافت: 17 خرداد 1398
  • تاریخ بازنگری: 22 شهریور 1398
  • تاریخ پذیرش: 18 مهر 1398