بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی سرریز جانبی کلید پیانویی ذوزنقه‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی عمران،دانشکده عمران،دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار ، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار، پژوهشکده حفاظت خاک وآبخیزداری،سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی،تهران ایران.

چکیده

سرریزها، سازه‌های هیدرولیکی هستند که برای عبور آب‌های اضافی و سیلاب‌ها در سدها استفاده می‌شوند. سرریزهای جانبی نوعی خاص از سرریزها هستند که به‌موازات جریان اصلی در دیواره مجاری انتقال آب مانند کانال‌ها و یا رودخانه‌ها جانمایی می‌شوند و هنگامی‌که سطح آب بالا می‌آید تنظیم دبی و کنترل سطح آب را به عهده‌دارند. کنترل و انحراف سیلاب در مخازن سدها، انحراف جریان و محافظت سازه در برابر سیلاب در رودخانه‌ها از دیگر موارد کاربرد سرریزهای جانبی است. این تحقیق، در یک شرایط آزمایشگاهی، با 16 مدل سرریز کلید پیانویی ذوزنقه‌ای تیپ A با سه ارتفاع متفاوت 10، 15 و 20 سانتی‌متر انجام‌شده است. نتایج نشان می‌دهد که سرریز با پایه 15 سانتی‌متر در نسبت بی‌بعد 4/0 > H/P> 2/0 دارای بیشترین میزان ضریب دبی عبوریC_M بوده و در نسبت بی‌بعد 5/0 < H/P سرریز با پایه 20 سانتی‌متر دارای بیشترین ضریب دبی عبوری C_M می‌باشند. با توجه به مطالعات پیشین در مقایسه با ضریب دبی عبوری از سرریز جانبی ذوزنقه‌ای کلید پیانویی با سرریز جانبی کنگره‌ای ذوزنقه‌ای 2/1(کنگره‌ای 12 درجه) و 87/1(کنگره‌ای 6 درجه) و 5/1 برابر سرریز جانبی کنگره‌ای مثلثی، آب بیشتری را از خود عبور می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Laboratory Investigation on Discharge Coefficient of Trapezoidal Piano Key Side Weirs

نویسندگان [English]

  • minasadat seyedjavad 1
  • seyed Taghi Omidnaeeni 2
  • mojtaba saneie 3
1 College of civilengeniering,university of Tehran,Tehran,Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Civil Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Soil and Water Conservation Research Institute, Agricultural Research, Education and Promotion Organization, Tehran, Iran.
چکیده [English]

A spillway is a hydraulic structure used to provide the controlled release of surplus waters and floods from a dam into a downstream area. A side weir is a multipurpose hydraulic structure which is constructed in water conveyance systems with a height lower than that of the canal wall. When the water surface level goes up, the side weir regulates the discharge and controls the water surface in the main canal. Besides, the side weir controls and diverts floods in dam reservoirs, diverts the flow and protects the structure against the river inundations. In this research, a laboratory investigation is performed with 16 Type-A piano key weirs and three different pier heights of 10, 15 and 20cm. The results show that the weirs with 15cm and 20cm have the highest discharge coefficient C_M in dimensionless ratios of 0.2> H/P> 0.4 and H/P>0.5 respectively. Having reviewed previous studies, it could be concluded that the trapezoidal piano key side weir is capable of releasing a flow 1.2 times more than that of the linear trapezoidal labyrinth weir with 12 degrees angle and 1.87 times more than the one with 6 degrees angle, and 1.5 times more than that of the triangular labyrinth weir.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Piano key
  • Discharge Coefficient
  • Spillway weir

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1398
  • تاریخ دریافت: 20 مهر 1397
  • تاریخ بازنگری: 02 اردیبهشت 1398
  • تاریخ پذیرش: 17 اردیبهشت 1398