مطالعه آزمایشگاهی راندمان افزایش اکسیژن محلول آب در سرریزهای پلکانی-کنگره‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رشت - دانشگاه گیلان - دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی آب

2 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه‌های آبی، گروه مهندسی آب، دانشگاه گیلان

3 گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان

4 مدیر دفتر بهبود بهره‌وری و تحقیقات، شرکت آب و فاضلاب گیلان

5 رئیس گروه تحقیقات شرکت آب و فاضلاب گیلان

6 رئیس گروه بهبود بهره‌وری و تحول اداری

چکیده

در این پژوهش، تاثیر ایجاد کنگره‌ها با ارتفاع‌های 5/0 و 75/0 ارتفاع پلکان (h)، فواصل کارگذاری برابر و دو برابر ارتفاع پلکان و آستانه با ارتفاع 32/0 ارتفاع پلکان بر افزایش مقدار اکسیژن محلول آب در پایین‌دست سرریز پلکانی با شیب‌های‌ 1:1، 1:2 و 1:3 مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی نتایج نشان داد که در سرریز پلکانی با شیب 1:1، در شرایط عمق پایاب برابر با ارتفاع پلکان، ایجاد کنگره با ارتفاع h75/0، فاصله کارگذاری h2 و طولی برابر با طول پلکان با افزایش 48 درصد در مقدار غلظت اکسیژن محلول آب و با افزایش عمق پایاب به دو برابر ارتفاع پلکان، ایجاد کنگره با ارتفاع h75/0، فاصله کارگذاری h و طولی برابر با طول پلکان با افزایش 77 درصد در مقدار غلظت اکسیژن محلول در آب، دارای عملکرد بهتری نسبت به سایر هندسه‌ها در این شیب می‌باشند. مقایسه نتایج به‌ دست آمده در سرریز پلکانی با شیب 1:2 نشان داد که ایجاد کنگره با ارتفاع h75/0 و فاصله کارگذاری h در شرایط عمق پایاب برابر و دو برابر ارتفاع پلکان با افزایش به ترتیب 71 و 51 درصد در مقدار غلظت اکسیژن محلول در آب، دارای بهترین عملکرد در این شیب است. تجزیه و تحلیل نتایج حاکی از آن است که در سرریز پلکانی با شیب 1:3 ایجاد کنگره با ارتفاع h75/0، فواصل کارگذاری h و h2 و طولی برابر و دو برابر ارتفاع پلکان به‌صورت هم‌لبه با وجه پایین‌دست پلکان با افزایش 15 درصد مقدار اکسیژن محلول دارای عملکرد مناسب‌تری نسبت به سایر هندسه‌ها در این شیب بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental investigation of efficiency of increasing dissolved oxygen of flow in stepped-labyrinth weirs

نویسندگان [English]

 • Mahdi Esmaeili Varaki 1
 • Mina Habibpanah 2
 • Maryam Navabian 3
 • Ramin behbodi 4
 • Mozhgan Farzin 5
 • Maryam saffari 6
1 Department of water Engineering, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Department of water Engineering, University of Guilan, Rasht, Iran
3 Department of water Engineering, University of Guilan, Rasht, Iran
4 Guilan Water and waste water company
5 Guilan water and waste water company
6 Guilan water and waste water company
چکیده [English]

In this research, the effects of labyrinths with height of 0.5 and 0.75 of the steps height (h), interspaces equal and twice the height of step and a sill with height 0.32 of the step height on increasing the content of dissolved oxygen in water at the downstream of the stepped weir with slopes of 1:1, 1:2 and 1:3 were investigated. The experiments were performed under wide range of flow rates and tail depths of equal and twice the height of the. The comparison of the results of stepped weir with 1:1 slope showed that at tail depth equal to height of step, installation of labyrinths with height of 0.75h, interspace of 2h and equal length of step length had the best performance and increased the content of dissolved oxygen in water 48%. By increasing tail depth to twice of the height of step, installation of labyrinths with height 0.75h, interspaced h and equal length of the step length had the best performance and increased the content of dissolved oxygen of water 77%. Comparison of the results of stepped weir with 1:2 slope showed that the best performance of installation of labyrinth has height 0.75h, interspaced h that at tail depth of equal and twice the height of the step increased the content of dissolved oxygen in water 71% and 51% respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Aeration
 • dissolved oxygen
 • labyrinth weir
 • stepped weir
 • Water quality

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1398
 • تاریخ دریافت: 13 مهر 1397
 • تاریخ بازنگری: 29 فروردین 1398
 • تاریخ پذیرش: 15 اردیبهشت 1398