بررسی کارایی نرمافزار فلوئنت در برآورد دبی جریان در قطره‌چکان‌ بلندمسیر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران

3 دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- گروه مهندسی آب

4 دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه مهندسی آب

چکیده

مطالعه رفتار جریان در حین عبور از مجاری قطره‌چکان‌ها به‌دلیل اندازۀ کوچک و ساختار پیچیده آنها مشکل است. از این رو مدلهای عددی، اگر در عمل آزموده ‌شده باشند، می‌توانند در تحلیل هیدرولیکی جریان قطرهچکانها به‌کاربرده ‌شوند. در این تحقیق، با استفاده از نرم‌افزار فلوئنت نحوۀ توزیع سرعت و فشار در قطره‌چکان نوع تیپ شبیه‌سازی شد و رابطۀ بین فشار و دبی در سه فشار 4، 5 و 6 متر آب بهدست آمد. برای جریان آشفته، علاوه بر معادلات پیوستگی و ناویر - استوکس به‌کار رفته در مدل جریان آرام، از معادلات ساده شدۀ مدل k-ε استاندارد استفاده شد. مشبندی با نرم‌افزارگمبیت اجرا و برای این منظور از مش‌های چهار‌وجهی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان‌داد که مدل در شرایط جریان آرام و جریان آشفته، نتوانسته است دبی خروجی از قطره‌چکان را بهخوبی مدل کند و دبی برآورد شده با مدل فلوئنت برای فشارهای مختلف برای جریان آرام و آشفته به‌ترتیب 25 و 23 درصد بیش از مقادیر اندازه‌گیری شده بهدست آمد، به‌طوریکه میزان اختلاف دبی برآورد شده و اندازه‌گیری شده در فشارهای 6، 5، 4 متر آب، برابر 28/0، 23/0، 2/0 لیتر بر ساعت برای جریان آرام و 27/0، 23/0 ، 19/0 لیتر برساعت برای جریان آشفته محاسبه شد. نتایج بررسی‌ها همچنین وجود بیش برازش را در کلیۀ فشارها توسط مدل نشان داد که با افزایش فشار اعمال شده افزایش داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment FLUENT Software Performance for Flow Estimates in Long Path Drip Emitter

نویسندگان [English]

 • yaser hoseini 1
 • Peyman Varjavand 2
 • Javad Ramezani Moghaddam 3
 • Mohammad Reza Nikpour 4
1 University of Mohaghegh Ardabili
2 Agricultural engineering research department, Khuzestan agricultural and natural resources research center, AREEO, Ahwaz, Iran
3 Faculty of Agriculture and Natural Resources - University of Mohaghegh Ardabili
4 College of Agriculture and Natural Resources - University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

Analysis of flow behavior of water in labyrinth channels is difficult because of micro-characteristics of the emitter. So use numerical models that has been tested in experimental conditions can be used in the hydraulic analysis of drip Emitters. In this study Fluent software was used to simulating flow in labyrinth channels of Type Stripe emitter and the relation between pressure and rate of discharge under 3 pressure levels (4, 5 and 6 mH2O) is determined. For turbulent flow, in addition of Navier-Stokes Equations that was used in the laminar model, also the simplified equations of the standard k-ε model were used. Also, meshing was done by GAMBIT software and for this purpose, four-sided meshes were used. Results showed that. The model has not been able to model the discharge from the droplet in laminar and turbulent conditions, and the estimated output by the Fluent model for various pressures and laminar and turbulent conditions were calculated respectively 23 and 25 percent more than examining test. So that in laminar and turbulent flow in pressures of 4, 5, 6 m the difference between model and test, were 0.28, 0.23, 0.2 and 0.27, 0.23, 0.19 lit. hr-1 respectively. The results show upper estimations in all pressure by the model, which indicates that upper estimations increase with increasing applied pressure.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Emitter
 • Hydraulic Pressure
 • Discharge
 • Laminar flow
 • Fluent

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1397
 • تاریخ دریافت: 31 خرداد 1397
 • تاریخ بازنگری: 05 دی 1397
 • تاریخ پذیرش: 28 آذر 1397