نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

2 دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

3 استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران

4 دانشجوی دکترای آبیاری و زهکشی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

5 کارشناس ارشد آمار سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان، رشت، ایران

چکیده

طرح تجهیز و نوسازی شالیزاری، یکی از طرح‌های زیربنایی در بخش کشاورزی است. این طرح که در آن شالیزارهایی که به­طور سنتی کشت می‌شوند به­صورت مدرن درمی­آیند، به­طوررسمی از سال 1374در استان گیلان آغاز شد، آخرین گزارش موسسۀ تحقیقات برنج کشور نشان می‌دهد که تاکنون بیش از ۷۶000هکتار از شالیزارهای این استان تجهیز و نوسازی شده است. کشاورزان از بهره‌برداران این طرح هستند، از این رو دریافت نظر آنان در پرسشنامه­های هدفمند می­تواند به ارتقای کیفی طرح کمک کند. در این پژوهش، به­منظور تجزیه و تحلیل و ارزیابی دیدگاه­های کشاورزان ذی­نفع در طرح تجهیز و نوسازی، 455 پرسشنامه هریک با 50 سئوال، طی سال 1390 بین آنان توزیع شد. یافته‌ها نشان می‌دهد که کشاورزان شاغل در این اراضی از نظر سنی در ردۀ مسن، از نظر سواد در ردۀ بی‌سواد، و از نظر سرانۀ مالکیت در ردۀ کشاورزان کم­زمین قرار دارند. حدود 60 درصد کشاورزان، نداشتن جاده برای تردد ماشین­آلات و 35 درصد از آنان مشکل آب را برای پذیرش طرح تجهیز عنوان کرده‌اند. حدود 50 درصد از کشاورزان در سال‌های اول و دوم پس از اجرای طرح در خصوص نحوۀ تأمین و توزیع آب مشکل داشتند که با اقداماتی نظیر حفر چاه­های کم­عمق و استفاده از آب زهکش­ها (به­ترتیب ۳۵ و ۳۰ درصد) این مشکل را حل کرده­اند به­طوری‌­که در سال‌های سوم به­بعد برای 35 درصد کشاورزان باقی مانده بود. در مورد مصرف آب در داخل مزرعه، بیش از 50 درصد کشاورزان در سال­های اول و دوم در مصرف آب داخل مزارع دارای مشکل بودند. مشکل مصرف آب در مزرعه پس از اجرای طرح تجهیز، ناشی از بزرگ شدن ابعاد کرت­ها و تغییر در زمان آبیاری، تغییر در دبی ورودی (هیدرومدول) و تنظیم عمق آب به­دلیل مشکل تسطیح سطوح بزرگ و مدیریت توزیع آب بوده است که با حل مشکلات تسطیح کرت‌های بزرگ و تطبیق کشاورزان با شرایط پس از اجرای پروژه، مشکل مصرف آب در مزرعه به 35 درصد تقلیل یافته است. پس از اجرای طرح تجهیز و نوسازی، حدود 50 درصد از کشاورزان داخل طرح از روش آبیاری تناوبی به­عنوان روش مناسب آبیاری در مزارع خود استفاده می­کنند. 62 درصد از کشاورزان اعلام داشته‌اند مقدار افزایش محصول پس از اجرای طرح نسبت به حالت قبل، حداکثر 300 کیلوگرم در هکتار بوده است. حدود 78 درصد بهره­برداران اعتقاد دارند که اجرای طرح تجهیز باعث سهولت برداشت محصول و خرمن­کوبی آن شده است. پس از اجرای طرح، موقعیت زمین حدود 76 درصد بهره­بردان جابه­جا شده است که تأثیری منفی بر رضایت بهره‌برداران داشته است. به­طور کلی یافته‌ها نشان می‌دهد که بیش از 75 درصد کشاورزان رضایت متوسط از اجرای طرح تجهیز و نوسازی دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Land Consolidation and on-Farm Improvement Projects of Paddy Fields in Guilan Province from the Farmer's Perspectives

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ali Gholami Sefidkouhi 1
 • aliasghar aghabeigi 2
 • moamadreza yazdani 3
 • maryam marzi nohdani 4
 • timor vaghasi lomer 5

1 Department of Water Engineering Department, Faculty of Agricultural Engineering, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University

2 agricultural-jahad of organization

3 rice of anstitute

4 university of tehran

5 agricultural-jahad of organization

چکیده [English]

Land consolidation and on-farm improvement project, is considered as one of the infrastructural projects in the agricultural sector. According to national plans traditional paddy fields need to improved and equipped with modern technologies.  In this context so far over 76,000 hectares of paddy fields in the Guilan province have benefited from the plan. Given that farmers are considered the beneficiaries of the project, their feedback and response is of prim importance. In this regard targeted questionnaire can help to improve their status furthermore. In order to analyze and evaluate the views of farmers involved in land improvement and consolidation and on-farm improvement Project, during the year 2011, total number of 455 questionnaire, each with 50 questions, were distributed amongst farmers. The results showed that farmers in terms of age are old, in terms of literacy, are mostly illiterate and lands are in the category of small. The results showed that about 50 percent of farmers have problem in the first and second years after implementation of the project, in the way of supplying water and irrigation management practices. Also construction of roads between farms led to more favorable among farmers.  Further, according to results, 62 percent of farmers reported an increase in production after the implementation of the plan upto 300 kilograms per hectare. Generally, the findings showed that more than 75 percent of farmers expressed moderate satisfaction with the implementation of development plan.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Farmer
 • Guilan
 • Land Consolidation and on-Farm Improvement
 • Paddy Fields
 • Questionnaires
 • Surveys

Adeli, M., Nazari, V., Molaei, E. and Hashjin, N. 2012. Evolution of economic impact land consolidation and on-farm improvement project in the villages of the central city Somesara. Quarter. Judicial Econ. Rural Dev. 2(2): 139-160. (in Persian)

 

Ahmadpour, A., Feali, S. and Soltani, Sh. 2013. Factors affecting farmers' resistance to adoption of land consolidation, Case study: Paddy farmers in Mazandaran province, Iran. Intl. J. Agric. Crop Sci. 23(5): 2871-2877.

 

Anon. 2016. Landscape of Guilan agriculture. Agricultural-Jahad Organization Of Gilan (AJOG). Available at: http://www.jkgc.ir. (in Persian)

 

Ashkar-Ahangar-Kolaee, M., Asadpour, A. and Alipor, H. 2006. Reviews and attitude of farmers to land consolidation projects in Mazandaran paddy, Case Study in Goibar city. Agric. Econ. Dev. 14(55):
135-153.

 

Bozarjmehri, Kh. and Enzayee, A. 2014. Performance evaluation of the social, cultural, land consolidation and on-farm improvement of paddy fields, Anthropology: Gharetoghan Village city of Neka. J. Geogr. Urban Plan. Region. 4(12): 151-167. (in Persian)

 

Ebrahimi, M. S., Asadi, Kh. Seyed, H. and Saleh, E. 2011. Stability comparison of traditional paddy farm inputs and consolidation and on-farm improvement Iran, Case study: Giulan province. Environ. Sci. 5(2): 53-64

 

Keikha, Z. and Keikha, A. 2012. Land consolidation and its economic effects on the city district of Loutrac Zabol. J. Econ. Res. 3(5): 53-60. (in Persian)

 

Sedighi, H. and Ahmadpour, A. 2005. Measure attitudes of saffron farmers toward work and development of saffron production and review their problems: Case Study: Gonabad city. J. Iran Agric. Sci.
36(3): 689-699. (in Persian)

 

Sobhanipour, A. 2001. The impact of Gilan province land consolidation and on-farm improvement Project economy in agriculture. M. Sc. Thesis. Centre for Public Administration Guilan, Rasht, Iran.
 (in Persian)

 

Yazdani, M. 2003. Land consolidation and on-farm improvement project evaluation furnishing north of the country. Proceedings of the first Workshop on Design Basics Land Consolidation and On-farm Improvement Paddy Fields. University of Guilan, Rasht, Iran. (in Persian)