نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شاهرود

2 دانشگاه آزاد واحد دزفول

چکیده

ادارۀ فدرال بزرگراه­های آمریکا در بررسی آمار شکست پل­ها به این نتیجه رسیده است که دلیل اصلی شکست آنها آبشستگی موضعی اطراف تکیه­گاه­های جانبی، در مقایسه با آبشستگی پایه­های پل، است.. روش­هایی مختلف برای کاهش آبشستگی موضعیدر اطراف پایه­هاوتکیه­گاه­هایجانبیپلپیشنهاد شده که یکی از آنها استفاده از پره­­های مستغرق است. در پژوهش حاضر به بررسی عملکرد استقرار پره­های مستغرق در کاهش آبشستگی موضعی تکیه­گاه پل با دماغۀ گرد به­صورت آزمایشگاهی پرداخته شده است. آزمایش­ها در یک فلوم با مقطع مرکب و با استفاده از رسوبات غیرچسبنده با قطر متوسط 1 میلی­متر و در دو مرحله اجرا شدند: بدون حضور پره­­های مستغرق و با حضور پره­­های مستغرق. پره­ها با طول 10 و ارتفاع 33/3 سانتی­متر (3L/H=)، در پنج نوع آرایش­ دو ردیفه و با زاویۀ 20 درجه نسبت به جریان در جلو تکیه­گاه پل مستقر شدند. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که عملکرد پره­های مستغرق در کاهش آبشستگی اطراف تکیه­گاه  قابل توجه و موجب حرکت حفرۀ آبشستگی و دور کردن آن از دماغۀ تکیه­گاه به سمت مرکز کانال شده است. همچنین، استفاده از پره­های مستغرق با پنج نوع آرایش مختلف نشان می­دهد که به­طور متوسط این سازه می­تواند 1/60 درصد عمق آبشستگی را در اطراف تکیه­گاه پل کاهش دهد. نتایج به­دست آمده همچنین نشان می­دهد که بهترین عملکرد را آرایش دو ردیفه موازی دارد که در آن پره­های ردیف اول با فاصلۀ 5 سانتی­متر و ردیف دوم با فاصلۀ 15 سانتی­متر از تکیه­گاه قرار می­گیرند و موجب کاهش 74/71 درصد از حداکثر عمق آبشستگی شده­اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of the Submerged Vanes on Reduction of Local Scour around the Bridge Abutment with Rounded Nose

نویسنده [English]

  • Ebrahim Nohani 2

2 Deptartment of Hydraulic Structures, Dezful Branch, Islamic Azad University, Dezful, Iran

چکیده [English]

The statistics of bridge failures by US Federal Highway Administration show that the local scour around the bridge abutment is main reason compared to the local scour of piers. Various methods have been suggested for the control and reduction of local scour around the bridge piers and abutment. Using submerged vanes is one of these methods. In this study, the effect of submerged vanes to reduce the local scour around the bridge abutments with rounded nose was studied. Experiments conducted in a compound channel with non-cohesive sediments with diameter (d50) of 1 mm. Experiments carried out in two stages: in first stage without using submerged vanes and at the second stage with the presence of submerged vanes. Two rows of submerged vanes with length of 10 cm, height of 3.33 cm (L/H =3) and with angle of 20° was used. The results showed that the geometric properties of the scour hole in the nose of abutment was similar to the results obtained by other researchers. Results also showed that at all flow conditions submerged vanes reduced the scour hole around the bridge abutment and they moved the scour hole from the near of the abutment to the center of channel. Also the results showed that using submerged vanes averagely reduced 60.1% of the maximum scour depth. Finally the best layout of submerge vanes which had a distance of 5 and 15 cm between first and second rows with abutment, reduced the maximum scour depth by 71.74 percent.
 
Keywords: Abutment, Compound Channel, Local Scour, Submerged Vanes
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abutment
  • Compound channel
  • Local Scour
  • Submerged Vanes

Akan, A. O. 2011. Open Channel Hydraulics. Butterworth-Heinemann. Oxford.

 

Alemi, Z., Ghomeshi, M. and Mohammadi, S. 2012. The application of collar on the scour reduction at bridge rectangular abutment in composit channel. J. Irrig. Water Eng. 3(10): 29-41. (in Persian)

 

Breusers, H. N. C., Nicollet, G. and Shen, H. W. 1977. Local scour around cylindrical piers. J. Hydraul. Res. 153, 211-252.

 

Brice, J. C. and Blodgett, J. C. 1978. Countermeasures for Hydraulic Problems at Bridges: Analysis and assessment (Vol. 1). Office of Research and Development. Federal Highway Administration.

 

Chang, F. F. 1973. A statistical summary of the cause and cost of bridge failures. Final Report. No. FHWA-RD-75-87

 

Chiew, Y. M. 2004. Local scour and riprap stability at bridge piers in a degrading channel. J. Hydraul. Eng.  130(3): 218-226.

 

Dehghani, A. A., Azamathulla, H. M., Hashemi-Najafi, S. A. and Ayyoubzadeh, S. A. 2013. Local scouring around L-head groynes. J. Hydrol. 504, 125-131.

 

Davis, S. R. 1984. Case histories of scour problems at bridges. Transportation Research Record.

 

Emamgholizadeh, S. 2015. Open Channel Hydraulics. Shahrood University of Technology Press. (in Persian)

 

Ghorbani, B. and Kells, J. A. 2008. Effect of submerged vanes on the scour occurring at a cylindrical pier. J. Hydraul. Res. 46(1): 610-619.

 

Heidarpour, M., Afzalimehr, H. and Izadinia, E. 2010. Reduction of local scour around bridge pier groups using collars. Int. J. Sediment. Res. 25: 411-422.

 

Hey, R. D. 1995. Environmentally Sensitive River Engineering. In: Calow, P. and Petts, G. E. (Eds.) The Rivers Handbook: Vol. 2. Blackwell Scientific Pub. Oxford. U. K.

 

Hosseini, H., Husseinzadeh-Dalir, A., Farsadizadeh, D., Arvanaghi, H. and Ghorbani, M. A. 2011. Simultaneous effects of submerged vanes and collar on scour reduction around rectangular piers with rounded nose. Water Soil Sci. 22(3): 87-101. (in Persian)

 

Kummar, V., Ranga Raju, K. G. and Vittal, N. 1999. Reduction of local scour around bridge piers using slot and collar. J. Hydraul. Eng. 125(12): 1302-1305.

 

Khademi, K., Shafaie, M. and Khozeimehnejad, H. 2014. Experimental investigation of flow and scour around bridge abutments with attached submerged vane. J. Irrig. Water Eng. 5 (17): 56-66. (in Persian)

 

Lauchlan, C. S. 1999. Pier scour countermeasures. Ph. D. Thesis. University of Auckland. Auckland.
New Zealand.

 

Melville, B. W. and Chiew, Y. M. 1999. Time scale for local scour at bridge piers. J. Hydraul. Eng.  125(1): 59-65.

 

Melville, B. W. and Coleman, S. E. 2000. Bridge Scour. Water Resources Pub. LLC. Clorado. U. S. A.

 

Mia, M. F. and Nago, H. 2003. Design method of time-dependent local scour at circular bridge pier. J. Hydraul. Eng. 129(6): 420-427.

 

Johnson, P. A., Hey, R. D., Tessier, M. and Rosgen, D. L. 2001. Use of vane for control of scour at vertical wall abutments. J. Hydraul. Eng. 127(9): 772-778.

 

Odgaard, A. J. and Kennedy, J. F. 1983. River-bend bank protection by submerged vanes. J. Hydraul. Eng.  109(8): 1161-1173.

 

Odgaard, A. J. and Wang, Y. 1991. Sediment management with submerged vanes. I: Theory. J. Hydraul. Eng.  117(3): 267-283.

 

Raudkivi , A. J. 1998. Loose Boundary Hydraulics. CRC Press.

 

Raudkivi, A. J. and Ettema, R. 1983. Clear-water scour at cylindrical Piers. J. Hydraul. Eng. 1093,
338-350.

 

Richardson, E. V. and Davis, S. R. 2001. Evaluating Scour at Bridges. 4th Ed. Hydraulic Engineering Circular No. 18. Federal Highway Administration. Washington, D. C. USA.

 

Rosgen, D. L. 1996. Applied river Morphology. Wildland Hydrology. Pagosa Spring, Co.

 

Samimiy-Behbahan, T.,  Barani, G. H., Khanli, M. and Khanjani, M. 2006. Experimental investigation of submerged vanes effect on scouring of bridge piers. National Congress of Irrigation and Drainage Networks Management. Faculty of Water Sciences Engineering. Shahid Chamran University. Ahvaz, Iran. (in Persian)

 

Shojaei, P., Farsadizadeh, D. and Hosseinzadeh-Dalir, A. 2011. Effects of combined submerged vanes and collar in reducing scour of base cylindrical bridges. J. Sci. Tech. Agric. Nat. Resour. (Soil Water Sci.) 15(57): 33-23. (in Persian)

 

Shafaie-Bejestan, M. 2008. Hydraulic Transport. Shahid Chamran University Press. (in Persian)

 

Shariati, H. and Khodashenas, S. R. 2015. Investigation of control methods on local scouring around the bridge piers. J. Water Sustain. Dev. 1(3): 43-52. (in Persian)

 

Zarrati, A. R., Chamani, M. R. Shafaie-Bejestan, M. and Latifi, M. 2010. Scour countermeasures for cylindrical piers using riprap and combination of collar & riprap. Int. J. Sediment Res. 25, 313-322.