ارزیابی وضعیت راندمان آب آبیاری در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

2 عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

3 دانشیار، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

نتایج حاصل از بررسی های مزرعه ای در سامانه‌ها و شبکه‌های مختلف آبیاری (سنتی و پایین دست سدها) در سطح کشور طی سال های 94-1370جمع آوری و تحلیل شد. طبق نتایج، راندمان کاربرد آب آبیاری در کشور از 22/5 تا 85/5درصد متغیر و میانگین آن 0/56 درصد است. متوسط این راندمان در سامانه‎های کرتی، نواری و جویچه ای به ترتیب 55/3، 52/9 و 52/5 درصد است. همچنین از بین روش‌های بارانی، روش رول لاین و کلاسیک ثابت به ترتیب بیشترین (66/9درصد) و کمترین (52/1درصد) راندمان کاربرد را داشته و در آبیاری قطره‌ای این کمیت 71/1درصد بوده است. متوسط راندمان کاربرد آب آبیاری در سامانه های آبیاری تحت فشار و سطحی به ترتیب 66/6و 53/6درصد است. همچنین با مقایسه روشهای مختلف آبیاری تحت فشار نیز ملاحظه میشود که میانگین راندمان کاربرد آب آبیاری در روش‌های آبیاری بارانی 62/1 و در روشهای آبیاری قطره ای 71/1درصد است. بررسی روند تغییرات راندمان طی سالهای مختلف نشان داد که راندمان کاربرد آبیاری در دو دهه 80-71 و 90-81 و نیم دهه 94-91 به ترتیب 52، 58/4 و 58/8درصد بوده است. همچنین بررسیها نشان داد راندمان انتقال و توزیع نیز در دهه های مذکور به ترتیب 67، 68/5و 74/2درصد بوده است. بدین ترتیب راندمان کل در دهه های یاد شده به ترتیب 29/7، 36 و 43/8درصد برآورد میشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Irrigation Efficiencies in Iran

نویسندگان [English]

  • Fariborz Abbasi 1
  • Farahnaz Sohrab 2
  • Nader Abbasi 3
چکیده [English]

Assessment of low irrigation efficiency in the country and providing appropriate solutions to improve irrigation efficiency and water productivity at the national level can be a great help for modifying irrigation efficiency. For this purpose, available data on irrigation efficiencies in different irrigation systems and differnet irrigation networks (traditional and modern) were analyzed. Analysis was based on results obtained from about 200 field scale studies carried out in some provinces including 1900 measured irrigation events across Iran from 1991 to 2015. The finding showed that application irrigation efficiency (Ea) ranged between 22.5 and 85.5% and having meant of 56%. The averages of Ea in basin, border and furrow irrigation systems were 55.3, 52.9 and 52.5%, respectively. Eventhogh, Ea in sprinkler irrigation systems for example wheelmove and solid set systems were 66.9 and 52.1%, respectively. Average of Ea in pressurized and surface irrigation systems were 66.6 and 53.6%, respectively. As well as, Ea in sprinkler and drip irrigation systems were 62.1 and 71.1%, in order. Results also indicated that Ea over three decades (1992-2001, 2002-2011, and 2012-2015) were 52, 58.4, and 58.8%, respectively. However, network irrigation efficiency was 67, 68.5 and 74.2% in these 3 decades in order. As a result, total irrigation efficincey (Ep) was 29.7, 36 and 43.8% in these decaceds, respectively. This meant that, Ep had annully increased about 1% from 1996 to 2013.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Irrigation efficiency
  • Irrigation Systems
  • Water management
Abbasi, F., Sohrab, F. and Abbasi, N. 2016a. Evaluating on irrigation efficiencies and temporal and spatial variations in Iran. Technical Note No. 48496. Agricultural Engineering Research Institute. Karaj. Iran. (in Persian)
 
Abbasi, F., Naseri, A., Sohrab, F., Baghani, J., Abbasi, N. and Akbari, M. 2016b. Promoting of agricultural water productivity. Technical Note No. K34/94. Agricultural Engineering Research Institute. Karaj, Iran. (in Persian)
 
 
Ali. M. H. 2011. Practices of Irrigation and On-farm Water Management. 1st Ed. Vol. 2. Springer Pub.
 
Anon. 2015. Modern network irrigaiton efficiency data bank. Annual Report. Water Resources Mangaement Company. Available at: http: www.wrm.ir
 
Dehghanisanij, H., Alizadeh, A. and Keshavarz, A. 1999. Implementation of water use pattern in terms of volumetric supply of water to farmers. Proceeding of the International Conference on Water Resources Management, Use and Policy in Dry Areas. Dec. 1-3. Amman. Jordan.
 
Doorenbos, J. and Pruitt, W. O. 1977. Crop water requirements. Irrigation and Drainage Paper No. 24. FAO. Rome. Italy.
 
Hart, W. E. and Heermann, D. F. 1976. Evaluating Water Distribution of Sprinkler Irrigation Systems. Technical Bulletin. No. 128. Colorado State University.
 
Heydari, N. and Dehghanisanij, H. 2010. Issues and pivotal strategies to improve the management and operational structure in irrigation pressurized systems. 3rd National Conference on the Sustainable Development of Modern Irrigation Methods. Agricultural Engineering Institute (AERI). Karaj. Iran. (in Persian)
 
Merriam, J. L. and Keller, J. 1978. Farm Irrigation System Evaluation: A Guide for Management. Department of Agricultural Engineering, Utah State University. Logan. Utah. USA.
 
Naseri, A., Abbasi, F. and Akbari, M. 2015. Estimating water consumption in agricultural sector. Technical Note No. 48021. Agricultural Engineering Research Institute. Karaj. Iran. (in Persian)
 
Solomon, K. H. 1988. Irrigation Systems and Water Application Efficiencies. Center for Irrigation Technology Irrigation Notes. CAIT Pud # 880104. California State University. Fresno. California.