بررسی اثر موقعیت آبشکن و دیوار جدا کننده روی انحراف جریان و رسوب به آبگیرهای جانبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی استان مرکزی

2 دانشیار گروه سازه های آبی دانشگاه لرستان

3 معاون پژوهشی پژوهشکده حفاظت خاک و ابخیزداری

4 معاون اموردانشجوی و استادیار گروه سازه های آبی

چکیده

یکی از مشکلاتی که در اکثر آبگیرها به وجود می‌آید، تجمع و ورود رسوبات به دهانه آبگیر و کاهش راندمان آبگیری است. کنترل رسوب در آبگیرها از مسائل پیچیده مهندسی رودخانه است. برای کاهش رسوب ورودی به دهانه آبگیر می-توان از مجموعه روش‌های کنترل کننده ورود رسوب به آبگیر استفاده نمود. در این تحقیق تأثیر زاویه و فاصله آبشکن از دهانه آبگیر همراه با دیوار جداکننده بر روی کنترل رسوب و راندمان آبگیری به صورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. تأثیر چهار زاویه (30، 45، 60 و 90) درجه و چهار جانمایی آبشکن (b3b,5/2b,2b,) درساحل مقابل آبگیر بررسی شده است(b عرض کانال آبگیر می‌باشد). نتایج نشان داد آبشکن با زاویه 60 درجه و در فاصله b2 از مرکز دهانه آبگیر نسبت به زاویه 30، 45 و90 درجه، به ترتیب 27، 14و12درصد عملکرد بیشتری در کاهش رسوب و 53، 45 و 16درصد افزایش دبی انحرافی به آبگیر داشته است. همچنین با افزایش پارامتر نسبت فاصله آبشکن به عرض آبگیر، نسبت دبی انحرافی به آبگیر برای زاویه‌های 30، 45، 60 و 90 درجه و 05/1= u ̅/u_c به ترتیب 5 ، 13، 2 و 23 درصد، 08/1= u ̅/u_c به ترتیب 2، 3،3 و 2 درصد و 11/1= u ̅/u_c به ترتیب 17، 24، 2 و 10 درصد افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental study of the effect of spur dike location and skimming wall on divertion of flow and Sediment at lateral intake

نویسندگان [English]

  • amir moradinejad 1
  • amirhamze haghiabi 2
  • mojtaba saneie 3
  • hojatola yonesi 4
1 student
2 3- Associate Professor,Water Engineering Department, Faculty of Agriculture,lorestan University
3 Assistant Professer, Soil Conservation and Watershed Management Institute (SCWMRI),Tehran,Iran Postal addresses: MojtabaSaneie@yahoo.com
4 Assistant Professer
چکیده [English]

A major problem with which most of the lateral intakes are faced, is accumulation and sediments entering the intake entrance and diversion efficiency is reduced. Sediment control is one of the most important issues in river engineering. To reduce sediment entering the intake entrance can be From the methods of controlling the Sediment entering to the intake entrance . In this study effect of the location, and angle of the spur dike and using skimming wall on the amount of delivered sediment into the lateral intake and intake ratio were testing. Effects of angle variations(30,45,60,90) of spur dike and spur dike location(b, 2b, 2.5b ,3b) on intake ratio and delivered sediment into the intake were investigated (b is the intake width ). Results show that discharge 60( lit/s), and spur dike with 60 degree angle and 2b distance from the center intake entrance in combination with the skimming wall compared to an angle of 30, 45 and 90 degrees, respectively, 27, 14 and 12 percent less sediment and 53, 45 and 16 percent superior discharge into the the intake diverts. Also by increasing the parameter the ratio of distance of spur dike, to the width of intake, Ratio of flow deviation to the intake for angle of 30°, 45°, 60° and 90°, and u ̅/u_c =1.05 for 5, 13, 2 and 23% Respectively, u ̅/u_c =1.08 for 2, 3, 3 and 2% Respectively , u ̅/u_c =1.11 for 17, 24, 2 and 10 percent Respectively increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intake
  • Spur dike
  • Sediment control
  • intake ratio
Abbasi, A. and Maleknejad-Yazdi, M. 2003. The impact of sill and submerged vanes on sediment laden flow at lateral intake. J. Irrig. Water Manage. 16, 106-17. (in Persian)
 
Ardeshiri, M., Sanei, M. and Rezaei, Z. 2014. Experimental study effect of length and distance on permeable and non-submerged spur dike on the intake discharge changes with the angle of 90°. Proceeding of the 9th  International Seminar of River Engineering. Ahvaz. Iran. (in Persian)
 
Atarzadeh, A.,  Ayyoubzadeh, S. A., Ghodsian, M. and Salehi-Neishabouri, A. 2014. Experimental  study of the effect of sill, spur dike and submerged vanes on sediment control and bed topography at lateral intakes. Modares Civil Eng. J. (M. C. E. J). 14(2): 27-38. (in Persian)
 
Barkdoll, B. D., Ettema, R. and Odgaard, J. 1999. Sediment control at lateral diversion: limits and enhancements to vane use. J. Hydraul. Eng. 125(8): 862-870.
 
Ghohari, S., Ayyoubzadeh, S. A., Ghodsian, M. and Salehi-Neishabouri, A. 2009. The impact of spur dike and submerged vanes on sediment control at lateral intake. J. Water Soil Conserv. 16(2): 35-59.
(in Persian)
 
Jafari-Mianaei, S. and Ayyoubzadeh, S. A. 2014. Experimental investigation of the effect of inclined main channel wall on the amount of delivered sediment into the lateral intake with/without submerged vanes. Iranian J. Irrig. Drain. 4(7): 521-534.  
 
Nakato, T., Kennedy, J. F. and Bauerly, D. 1990. Pump-station intake-shoaling control with submerged vanes. J. Hydraul. Eng-ASCE. 116(1): 119-128.
 
Neary, V. S., Sotiropoulos, F. and Odgaard, A. J. 1999. Three-dimensional numerical model of lateral-intake inflows. J. Hydraul. Eng-ASCE. 25(2): 126-140.  
 
Odgaard, J. and Wang, Y. 1991. Sediment management with submerged vanes, ii: applications. J. Hydraul. Eng-ASCE. 117(3): 284-302.
 
Ramamurthy, A. S., Junying, Q. and Diep, V. 2007. Numerical and experimental study of dividing
open-channel flows. J. Hydraul. Eng-ASCE. 133(10): 1135-1144.
 
Sajedi-Sabegh, M. and Habibi, M. 2003. Laboratory investigation of using submerged vane and dikes on efficiency of intakes. Proceeding of the 4th Hydraulic Conference. Shiraz University. Shiraz. Iran.
(in Persian)
 
Salemnia, A. and Shafaei-Bajestan, M. 2011. Investigation on the effect of submerged vanes on the amount of sediment entrance of trapezoidal channel into the lateral intake by changing the discharge diversion ratio. Proceeding of  the 10th  Iranian  Hydraulic Conference. University of Guilan. Rasht. Iran. (in Persian)