ارزیابی تأثیر نانوسیلیس و فوق روان کننده بر مقاومت سایندگی بتن در سازه های آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نیک‌تابان‌تز

2 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، گروه سازه‌های آبی

3 دانشجو/دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده

از بتن معمولی به ‌دلیل در دسترس بودن اجزای آن، به­ صورت گسترده‌ در سازه‌های آبی استفاده می‌شود. مقاومت بتن می‌تواند با افزودن مقداری اندک از مواد ترکیبی به نام نانو مواد، به طور قابل توجهی افزایش یابد و باعث افزایش طول عمر بتن شود. تحقیق حاضر اثر مواد افزودنی نانوسیلیس و فوق روان‌کننده از نوع پلاستیکرت R-B را بر مقاومت سایشی بتن بررسی کرده ‌است. برای ساخت نمونه‌های بتن از سیمان تیپ 2 و 5 استفاده شد. نانوسیلیس به مقدار 2، 4، 6، 8 و 10 و فوق روان­کننده به مقدار 5/0، 8/0، 1/1، 4/1 و 7/1 درصد وزنی سیمان مورد آزمون در نظر گرفته شد. کلیۀ آزمایش‌ها در آزمایشگاه بتن در دوره­های عمل‌آوری 7، 28 و 42 روزه اجرا گردید. در مجموع، 60 آزمایش مختلف سایشی روی نمونه‌ اجرا شد. در این آزمایش­ها مقاومت ساییدگی مصالح درشت دانۀ بتن با سایش و ضربه در دستگاه لوس آنجلس تعیین گردید. نتایج نشان می­دهد که با اضافه کردن نانوسیلیس و فوق روان‌کننده به بتن‌هایی با سیمان تیپ 2 و 5، مقاومت سایشی آنها در مقایسه با بتن معمولی، ابتدا افزایش و سپس کاهش می‌یابد. به­‌ طوری‌ که مقدار افت جرم با افزایش نانو سیلیس به ترتیب تا 6 و 8 درصد وزنی سیمان، کاهش و پس از آن افزایش خواهد یافت و در مقادیر ذکر شده، کمترین کاهش جرم اتفاق می‌افتد که مقدار آن نسبت به بتن معمولی 7، 28 و 42 روزه به ترتیب 40، 31 و 50 درصد برای سیمان تیپ 5 و 27، 32 و 50 برای سیمان تیپ 2 کمتر خواهد بود. همچنین در این ‌تحقیق و برای مقاومت‌ سایشی بر اساس نتایج به دست آمده، مقدار بهینه نانوذرات سیلیس 6 درصد و فوق روان‌کننده 8/0 درصد وزنی سیمان تیپ 2 و برای سیمان تیپ 5 به ‌ترتیب 8 و 8/0درصد وزنی، تعیین ‌شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Nano-Silica and Superplasticizer on Concrete Abrasive Resistance of Hydraulic Structures

نویسنده [English]

  • sakineh soleymaninia 3
چکیده [English]

Conventional concrete is widely used in hydraulic structures because of its availability. It is, however, possible to add compound nano-materials with very low weights to strengthen and increase the durability of concrete and, in this way, to increase its lifespan. The present research examined the effects of nano-silica and superplasticizer (resin-based plasticrete) additives on the abrasive strength of the concrete compared to conventional concrete. The test scenarios to create the desired concrete types used cement types 2 and 5. Nano-silica was added at 2%, 4%, 6%, 8%, and 10% of the weight of the cement. The super-plasticizer was tested at 0.5%, 0.8%, 1.1%, 1.4%, and 1.7%. All tests were conducted at the Niktaban-Dez laboratory over processing periods of 7, 28, and 42 d. A total of 60 tests for level of abrasion were done on the specimen. The results showed that by adding nano-silica and super-plasticizer to concrete made with cement types 2 and 5 initially increased and then decreased the abrasive strength of the concrete compared to conventional concrete. The mass loss with the addition of 6% and 8% nano-silica decreased and then increased. The minimum mass at 7, 28, and 42 d decreased 40%, 31% and 50% for type 5 cement and 27%, 32% and 50% for type 2 cement, respectively, over conventional concrete. The results showed that the abrasive strength with the optimum percentage of nano-silica and superplasticizer, respectively, was 6% and 0.8% for type 2 cement and 8% and 0.8% for type 5 cement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abrasive Strength
  • Concrete Admixture
  • Concrete Durability
  • RB Plasticrete
Anon. 2001. Standard Specification for Chemical Admixtures for Concrete. ASTM C494M-11. Annual Book of ASTM Standards. Philadelphia.
 
Anon. 2002. Concrete Aggregate Specifications. ISIRI 302. Institute of Standards and Industrial Research of Iran. 2nd Rev. (in Persian)
 
Anon. 2005. Standard Test Method for Abrasion Resistance of Concrete by Sandblasting. ASTM C418-12. Annual Book of ASTM Standards. Philadelphia.
 
Anon. 2006. Practice for Concrete Durability in the Persian Gulf and Oman Sea. No. 428. Tehran. Iran.
 
Anon. 2012. Standard Test Method for Abrasion Resistance of Horizontal Concrete Surfaces. ASTM
C779M-12. Annual Book of ASTM Standards. Philadelphia.
 
Arefi, R. and Rezaei-Zarchi, M. S. 2012. Synthesis of zinc oxide nanoparticles and their effect on the compressive strength and setting time of self-compacted concrete paste as cementitious composites. Int. J. Mol. Sci. 13(4): 4340-4350.
 
Carmichael, M. J. and Arulraj, G. P. 2012. Influence of nano materials on consistency, setting time and compressive strength of cement mortar. Int. J. Eng. Sci. Technol. 2(1): 2250-3498.
 
Esmaeili, A. R. 2004. Application of micro-silica and steel fibers in massive concrete and its execution method. Proceeding of 11th Conference on Civil Students across the Country. Hormozgan University. Iran. (in Persian)
 
Ghaffarimoghaddam, F. 2007. Evaluation of the effect of nano materials on self-compacting concrete. Proceeding of 2nd Nanotechnology Student Conference. Kashan University. Iran. (in Persian)
 
Hamzeh, M. and Shamshiri, M. 2004. Self-compacting concrete and its features. Proceeding of 11th Conference on Civil Students across the Country. Hormozgan University. Iran. (in Persian)
 
Jalal, M. 2012. Durability enhancement of concrete by corporating titanium dioxide nanopowder into binder. J. Am. Sci. 8(4): 289-294.
 
Jalal, M., Pouladkhan, A. R., Ramezanianpour, A. A. and Norouzi, H. 2012. Effects of silica nanopowder and silica fume on rheology and strength of high strength self-compacting concrete. J. Am. Sci.
8(4): 270-277.
 
Keshavarz, R., Mohebbi, E. and Morshedian, J. 2010a. Study of mechanical and microstructure of concrete-mwcnts nanocomposite treated with carboxylic group. J. Nanocomposite Mater. Res. 4,
229-236. (in Persian)
 
Keshavarz, R., Morshedian, J. and Mohebbi, E. 2010b. Reinforced concrete with modified multi walled carbon nanotubes (mwcnts) with carboxylic group in order to improvement of microstructure and features of concrete. Cement Magazine. No. 153. (in Persian)
 
Lotfi, M., Zeynali, M. and Raoofi, A. 2010. Properties of cement mortar with silica nanoparticles. Iranian Chem. Eng. J. 8 (44): 41-49. (in Persian)
 
Liang, J., Bazant, Z. and Bazant, M. 2011. Unified nano-mechanics based probabilistic theory of quasibrittle and brittle structures: I. strength, static crack growth, lifetime and scaling. J. Mech. Phys. Solids. 59, 1291-1321.
 
Massana, J., Anton R., Hueso A. and Sanchez, E. 2012. Cement mortars nano-materials for use in livestock facilities. Int. Con. Agric. Eng. Valencia. Spain.
 
Mehravaran, M. 2010. Properties of concrete include taftan pozzolan using nano-silica. Civil M. Sc. Thesis. Sistan and Baluchestan University. Iran. (in Persian)
 
Morsy, M. S., Alsayed, S. H. and Aqel, M. 2012. Effect of nano-clay on mechanical properties and microstructure of ordinary Portland cement mortar. Int. J. Civil Environ. Eng. 10(1): 23-27.
 
Nazari, A. and Riahi, S. 2010. Effects of CuO nanoparticles on compressive strength of self-compacting concrete. J. Sadhana. 36(3): 371-391.
 
Qing, Y., Zenan, Z., Deyu, K. and Rongshen, C. 2007. Influence of nano-Sio2 addition on properties of hardened cement paste as compared with silica fume. Constr. Build. Mater. 21, 539- 545.
 
Ramezanpour, A. and Haghollahi, A. 2004. The Effects of micro-silica and S.B.R polymer on concrete abrasion resistance. Proceeding of 1st National Congress on Civil Engineering (1NCCE). Sharif University of Technology. Iran. (in Persian)
 
Seyyedian, M., Taroghian, R. and ShafaiBejestan, M. 2008. Evaluation of the use of nanomaterials in order to extend the life of concrete channels. Proceeding of 2nd Iranian National Conference on Construction Experiences of Irrigation and Drainage Networks. Tehran University. Iran. (in Persian)
 
Shamsayi, A., Rahmani, K., Peroti, S. and Rahemi, L. 2012. The effect of water-cement ratio in compressive and abrasion strength of the nano silica concretes. World App. Sci. J. 17(4): 540-545.
 
Soleymani, F. 2012. Optimum flexural strength of binary blended concrete in presence of Sio2 nanoparticles as nanofillers and with palm oil clinker aggregates. J. Am. Sci. 8(4): 426-431.
 
Tobon, J. I., Restrepo, O. J. and Paya, J. 2010. Comparative analysis of performance of Portland cement blended with nanosilica and silica fume. Medellin. Dyna. 77(163): 37-46.
 
Vazifekhah, N. and Manafpour, A. 2010. Experimental investigation on the tensile strength of concrete include steel fiber. Proceeding of 5th National Congress on Civil Engineering (5NCCE). Ferdowsi University of Mashhad. Iran. (in Persian)