برهمکنش پتاسیم وکلسیم بر تغییرات نسبت پتاسیم به کلسیم (K/Ca) و بهبود کیفیت میوه‌های سیب در شهرستان نقده1

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی استان آذربایجان غربی،

2 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان آذربایجان غربی

3 استاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

پتاسیم و کلسیم دو عنصر مهم در تعیین کیفیت میوه­ها به ویژه سیب به شمار می روند. با توجه به تأثیرات متقابل بین این دو عنصر، مصرف متعادل هر یک از آنها جهت تنظیم نسبت پتاسیم به کلسیم حیاتی است و ضرورت دارد این نسبت در حد متعادلی نگه داشته شود. به منظور افزایش سفتی بافت میوه سیب، افزایش طول عمر انباری آن وتعیین بهترین نسبت پتاسیم به کلسیم در میوه، آزمایشی در نقده در سال زراعی80- 1379 با 9 تیمار در5 تکرار در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی روی پایة بذری درختان 25 ساله رقم گلدن دلیشس(Golden delicious) انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از تیمار1= شاهد (کودهای ازت، فسفر و کودهای حیوانی به صورت پخش سطحی)،
تیمار2= T1+ کودهای میکرو به صورت چالکود، تیمار3= T2 + کلرور پتاسیم بر اساس آزمون خاک، تیمار4=  T3+ محلول پاشی کلرور کلسیم نیم درصد در چهار مرحله، تیمار5 = T3+ محلول پاشی کلرور کلسیم نیم درصد در هشت مرحله، تیمار6= T2 + محلول پاشی کلرور پتاسیم 50 درصد بالای آزمون خاک، تیمار7= T6+ محلول پاشی کلرور کلسیم نیم درصد درچهار مرحله، تیمار8= T6+ محلول پاشی کلرورکلسیم نیم درصد در هشت مرحله، تیمار9 = T2+ سولفات پتاسیم 50 درصد بالای آزمون خاک + محلول پاشی کلرور کلسیم نیم درصد در هشت مرحله.
نتایج این بررسی نشان داد که سفتی بافت میوة سیب پس از محلول پاشی کلرور کلسیم در مقایسه با وقتی که میوه نسبت بالایی از پتاسیم بدون محلول پاشی کلسیم دریافت کند، بالا می رود. بیشترین سفتی مربوط به تیمار هشت (85/3 کیلوگرم برسانتیمترمربع) با هشت مرحله محلول­پاشی کلرور کلسیم بود. در حالی­که تیمار ششم با مصرف50 درصد بالای آزمون خاک پتاسیم و بدون محلول­پاشی کلسیم پایین­ترین میزان سفتی(11/3کیلوگرم برسانتیمترمربع) را به دست داد. لذا اختلاف میانگین سفتی بافت میوه در تیمارها در سطح5درصد معنی دار بود.سایر صفات کیفی میوه نظیر pH، اسیدیته، مواد جامد قابل حل، اختلاف معنی داری در بین تیمارها نشان ندادند. نسبت پتاسیم به کلسیم میوه ها در تیمار شاهد(44= K/Ca) بود که به حدود (58= K/Ca)در تیمار ششم افزایش یافت، اما در تیمار هشتم با مصرف متعادل کود وهشت مرحله محلول پاشی کلرور کلسیم نیم درصد این نسبت به محدوده  (23= K/Ca)کاهش یافت. در نود روز بعد از انبارداری تیمارها روی سفتی بافت میوه هیچگونه اثری نداشتند.

کلیدواژه‌ها


منوچهری، س. و ملکوتی، م. ج. 1379. ارزیابی نسبت پتاسیم به کلسیم در میوه سیب. شورایعالی کاربرد کودهای بیولوژیک و استفاده بهینه از کود و سم در کشاورزی. نشریه فنی شماره 205. تهران. ایران.
2-طلایی، ع. 1377. فیزیولوژی درختان میوه مناطق معتدله. ترجمه چاپ اول. انتشارات دانشگاه تهران شماره 2394. تهران. ایران.
3- ملکوتی، م. ج. و طباطبایی، س. ج. 1377. ضرورت محلول پاشی کلرور کلسیم برای بهبود کمی و کیفی محصولات کشاورزی و حل مشکل لهیدگی سیب در کشور. نشریه فنی شماره 14. شورایعالی سیاستگذاری کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی. نشر آموزش کشاورزی. وزارت جهاد کشاورزی. تهران.
ایران.
4- دولتی بانه، ح. و طاهری، م.1380. نقش کلسیم در افزایش مدت نگهداری و حفظ کیفیت میوه ها در سردخانه.ارومیه. ایران.
5- شرایعی، ح شاه بیک، م. و رضائیان. س. 1381. اثر کلرور کلسیم به صورت محلول پاشی بر روی سفتی بافت و خصوصات کیفی میوه سیب قرمز لبنانی در خراسان. مجله تحقیقات مهندسی کشور. کرج. ایران.
6- شهابی، ع. ا. و ملکوتی. م. ج. 1379. محلول پاشی کلسیم ضرورتی انکار ناپذیر برای بهبود خواص کیفی میوه های انباری در خاکهای آهکی کشور. نشریه فنی شماره 136. نشر آموزش کشاورزی. سازمان تات. وزارت کشاورزی.کرج. ایران.
7- علیپور، ز ابراهیمی، س شهابی،ع. ا. وملکوتی، م. ج. 1380. تازه های کلسیم، نقش کلسیم درارتقاء کیفیت محصولات کشاورزی. نشریه فنی شماره 265. شورایعالی کاربرد کودهای بیولوژیک و استفاده بهینه از کود و سم در کشاورزی. کرج. ایران.
8-ملکوتی، م. ج. و طباطبایی. س. ج. 1379. تازه های کلسیم(نقش کلسیم در بهبود خصوصیات کیفی میوه در خاکهای آهکی کشور). نشریه فنی شماره 148. نشر آموزش کشاورزی. سازمان تات. وزارت کشاورزی. کرج. ایران.
9- Conway, W. S., Sams, C. E.and Hiekey, K. D. 2001. Pre and postharvest calcium treatment of apple fruit and its effects on quality. (Abstract). International Symposium on Foliar Nutrition of Prennial Fruit Plants. ISHS. Meran. Italy.
10- Malakouti, M. J., and Souri, M. K. 2001. Effects of calcium applications on the color of apple juice in two varieties grown in the calcareous soils of Iran. (Abstracts). International Symposium on Foliar Nutrition Fruit Plants. ISHS. Meran. Italy.
11- Malakouti, M. J., Tabatabai, S. J. Shahabi, A. and Fallahi, E. 1999. Effects of calcium chloride on apple fruit quality of trees grown in calcareous soil. J. of Plant Nutri.
22 (9), 1451 - 1456.
12- Raese, J. T., Drake, S. R. and Staiff, D. C. 1999. Calcium sprays, time of harvest, and duration in cold storage affects fruit quality of d'Anjou pears in a critical year. J. of Plant Nutri. 22 (12), 1921 - 1929.
13- Siddiqui. S., and  Baangerth, F. 1995. Effect  of  preharvest  application  of calcium of flesh firmness and cell wall composition on apples influence of fruit size. J. Hort. Sci. 70 (2): 263 - 269.
14- Saftner, A., and Conway, W. S. 1998. Effects of postharvest calcium chloride treatments on tissue water relations; Cell wall calcium levels and postharvest life of ' Golden Delicious' apples. J. Am. Soc. Hort. Sci. 123 (5), 893 - 897.
15- Faust, M. 1989. Physiology of temperate zone fruit trees. John Wiley and Sens, NewYork.
16-Fallahi, E., Conway, W. S. Hickey, K. D. and Carle, Sams, E. 1997. The role of calcium and nitrogen in postharvest quality and disease resistance of apples. Hort Sci. 32(5), 831-835.
17-Neilson, G. H., Meheriuk, M. and Moyls, A. L. 1985. Calcium concentration of Golden delicious apples as influenced by foliar sprays and trunk injection. Hort Sci. 20 (2), 232-233.