اصول طراحی خشک‌‌کن بسترسیال آزمایشگاهی برای برخی محصولات دانه‏ای زراعی1

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار گروه ماشینهای کشاورزی مجتمع آموزش عالی ابوریحان، دانشگاه تهران.

چکیده

     جهت مطالعه رفتار سیال سازی محصولات دانه‏ای، یک خشک‌‌کن بستر سیال آزمایشگاهی طراحی و ساخته شد. دمندة سانتریفوژ با پره‌‌های خمیده به طرف جلو با قدرت موتور 5/1 کیلو وات بر اساس بیشترین افت فشار استاتیک در شرایط حداقل‏ سیال‏سازی و سرعت سیال در آستانة انتقال برای محصولات دانه‏ای مورد آزمایش (شلتوک، سویا، ارزن، و جو) انتخاب شد. محفظة خشک‌‌کن به قطر داخلی 144/0 متر و ارتفاع 3/0 متر و کورة حرارتی با 7 المنت الکتریکی و توان 3/3 کیلو وات ساخته شد. صفحه‏های توزیع‌‌کننده بر اساس خواص فیزیکی هر یک از محصولات مذکور انتخاب و منحنی مشخصة سیال‏سازی محصولات مذکور به دست آمد. یکنواختی سیال‌‌سازی و خشک‏کردن نمونه­های مورد آزمایش بیانگر عملکرد صحیح دستگاه بود. همچنین طی آزمایش مقدماتی معلوم شد که زمان خشک ‌‌شدن شلتوک در شرایط سیال‌‌سازی کاهش چشمگیری نسبت به حالت بستر ثابت دارد. نتایج آزمایشهای سیال‏سازی دانه‏ها نشان داد که انحراف مقادیر محاسبه‏شده و آزمایشی افت فشار و سرعت هوا در نقطة حداقل سیال‏سازی برای ارزن و سویا به علت کرویت بالا، کمتر از شلتوک و جو بود.
 

کلیدواژه‌ها


امیری چایجان، ر. 1379. طراحی و ساخت خشک‌‌کن بستر سیال آزمایشگاهی برای محصولات دانه‌‌ای
، پایان‌‌نامة کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی. دانشکدة کشاورزی. دانشگاه تربیت مدرس. 141ص.
 
2- Bleier, P. F. 1998. Fan handbook. NewYork:  McGrow-Hill, U. S. A.
3- Brooker, D. B., Bakker-Arkema, F. W. and Hall, C. W. 1992. Drying andstorage
of grains and oilseeds. New York: Van Nostrand Reinold, U. S. A.
4- DiMattia, D. G., Amyotte, P. R. and Hamdullahpur, F. 1996. Fluidized beddrying of large particles. Transactions of the ASAE. 39 (5), 1745-1750.
5- Krill, L. and Schmitt, W.  1997. Sugar drying and cooling in a fluidized beddrier. Zucker Indusrie. 122 (8), 585-603.
6- Kunii, D. and Levenspiel, O. 1991. Fluidization engineering. Stoneham:Butterworth- Heinemann, U. S. A.
7- Marcus, R. D., Leung, L. S. Klinzing, G. E., and Rizk, F. 1990. Pneumatic   conveying of solids. London: Chapman and Hall, U.K.
8- Mc Cabe, L. W., Smith, J. C. and Harriot, P. 1988. Unit operation of  chemical engineering. New York: Mc Grow Hill Book Company, U.S.A.
9- Perry, R. H. and Green, D. 1985. Perry’s chemical engineering handbook. Caledonia: Mc Graw-Hill, U. S. A.
10- Pliestic, S. 1995. The dependence of the BC492 hybrid maize grain beginning fluidization upon the grain moisture content and the air velocity during the drying process. Poljoprivredna Znadstvena Smotra. 60 (1), 5-25.
11- Prasad, B. V. S., Chandra, P. K. and Bal, S. 1994. Drying parboiled roughrice in stationary, semi-fluidized and fluidized conditions. Transactions of the ASAE.
37 (2), 589-
594.
12- Romankov, P. G. and Rashkovskaya, N. B. 1979. Drying in suspensionstate. Leningrad: Khimiya, Russia.
13- Stroshine, R. and Haman, D. 1994. Physical properties of agricultural materials andfood products. West Lafayette: Purdue University, U. S. A.
14- Strumilo, C. and Kudra, T. 1998. Drying: Principles, applications anddesign.New York: Hemisphere Publications, U. S. A.
15- Temple, S. J., Whittle, A. M. and Khumalo, F. R. 1996. Fluid bed drying oftea experimented work and practical implications. Proceedings of the 1stRegional Tea Research Seminar in Malawi, 136-143.