بررسی تأثیر ورقه‌های گریپ‌گارد بر کیفیت و کنترل آلودگی قارچی انگور در سردخانه1

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

2 عضو هیئت علمی (پژوهشیار) مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

3 کارشناس ارشد بخش تحقیقات اصلاح نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان.

چکیده

در این تحقیق به منظور بررسی تأثیر ورقه­های گریپ گارد بر کیفیت‌ انگور و کنترل بیماریهای انباری در سردخانه طرحی به صورت‌ آزمایش فاکتوریل با پایة کاملاً تصادفی با سه تکرار روی ارقام کلاهداری و
کج ­انگوری ‌به اجرا درآمد. ورقه‌های گریپ‌گارد حاوی0، 4، 7 و10 درصد محلول متابی‌سولفیت سدیم‌ در دو ردیف، ته و وسط، جعبه­ها قرار داده شدند. جعبه­های تیمار شده به مدت 3 ماه در دمای صفر درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 90-95 درصد نگهداری شدند. هر ماه یک بار میزان ‌آلودگی قارچی، پوسیدگی حبه‌ها، میزان‌کل مواد جامد قابل حل، اسید قابل تیتر، pH، درصد قند و درصد رطوبت و در پایان ماه سوم مقدار گو‌گرد‌ باقیمانده، ویتامین ث، و خصوصیات ارگانو‌لپتیکی اندازه‌گیری شد.
نتایج آزمایشها نشان داد که‌ درصد آلودگی قارچی و درصد پوسیدگی در اثر استفاده از ورقه­های گریپ گارد کاهش می‌یابد. استفاده از این ورقه‌ها باعث تغییر در میزان مواد جامد قابل حل و کاهش اسید قابل تیتر می‌شود و از افزایش pH در مدت نگهداری جلوگیری می‌کند. میزان ویتامین ث در اثر افزایش غلظت  محلول متابی­سولفیت سدیم افزایش پیدا می‌کند. با توجه به نتایج حاصل، استفاده‌ از ور‌قه­‌های‌ گریپ‌ گارد حاوی
10 در‌صد­محلول متابی‌سولفیت ‌سدیم باعث ‌حفظ ‌بهتر‌ خصو‌صیات کمی و ‌کیفی انگور می‌شود. میزان با‌قیماندة
دی اکسید گوگرد در پایان ماه سوم نگهداری در حد استاندارد بود و‌ حفظ این خصوصیات ‌در رقم کلاهداری خیلی بهتر از رقم کج انگوری مشاهده شد. نتایج استفاده از ور‌قه‌های‌ گریپ‌گارد حاوی 7 درصد محلول متا‌بی‌سو‌لفیت سدیم ‌در ردة دوم قرارگرفت.

کلیدواژه‌ها


اخوان، ش. 1374. گزارش بررسیهای آنالیز فیزیولوژیکی انگور جهت بررسی خواص انباری. مرکز تحقیقات  کشاورزی خراسان، بخش تحقیقات نهال و بذر.
2-  اشکان، س. م. 1374. بیماریهای تاک. مرکز نشر دانشگاه تهران.
3- بی نام. 1380. آمارنامه کشاورزی، سال زراعی 80-1379. انتشارات وزارت کشاورزی. معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی. اداره کل آمار و اطلاعات. نشریه شماره 01/80 .
4- بی نام. 1380. بانک اطلاعات کشاورزی جهان. وزرات کشاورزی. معاونت طرح و برنامه‌ریزی‌ و اقتصاد. دفتر آمار و فن آوری اطلاعات. نشریه شماره 07/80 .
5- بی نام. 1381. آمارنامه سازمان جهاد کشاورزی خراسان، سال زراعی 1381-1380. انتشارات اداره آمار و برنامه ریزی.
 6- بی نام. 1373. روشهای آزمون آب میوه‌جات‌. مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. چاپ دوم. نشریه شماره 2685.
7- بی نام. 1377. روش انداز‌ه‌‌ گیری دی اکسید‌گو‌گرد در آب میوه‌ها و‌ سبزیها‌. مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.  نشریه شماره 4308.
8- بی نام. 1373. آب انگور، ویژگیها. مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. تجدید نظر دوم. نشریه شماره 1634.
9- جلیلی، ر. 1374. بررسی شرایط نگهداری انگور در انبارهای سرد. زیتون. شماره 125،  32-33.
10- دولتی بانه، ع. ح.، مصباح، ب و بیرقی، ا. 1379. بررسی باقیمانده سولفیت موجود در انگورهای تدخین شده با غلظتهای مختلف گاز دی اکسید گوگرد. مجموعه چکیده مقالات اولین همایش ملی انگور، وزرات کشاورزی، معاونت امور باغبانی.
11- دولتی بانه، ع. ح.، مصباح، ب. و بیرقی، ا. 1379. بررسی تغییرات صفات کمی و کیفی دو رقم انگور فخری شاهرودی و ‌کشمش بی دانه در طول دوره نگهداری در ‌سردخانه‌. ‌مجمو‌عه چکیده مقالات اولین همایش ملی انگور. وزرات کشاورزی. معاونت امور باغبانی.
12– راحمی، م. 1373. فیزیولوژی پس از برداشت مقدمه‌ای بر فیزیولوژی و جابجایی میوه و سبزی. انتشارات دانشگاه شیراز.
13- فاطمی، ح. 1378. شیمی مواد غذایی. شرکت سهامی انتشار. تهران.
14-  فرجی هارمی، ر. 1367. علوم و تکنولوژی میوه ها و سبزیها. مرکز نشر دانشگاهی. تهران.
15-Anon. 1968. Fruits and vegetables. In: ASHRAE Guide and Data Book. Chap. 29. American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers. Atlanta, Ga.
16-Benkhemar,O., El-Mniai, H., Boubekeri, C., Lahlou, H. and Tantaoui-Elakari, A. 1989. Cold storage preservation of six varieties of table grapes, cultivated in Morocco, using SO2 generator sachets. Bulletin-de-l `O. I. V. 62, 695-696.
17-Benkhemar, O., Lahlou, H., Boubekri, C. and El-Mniai, H. 1993. Efficiency of 2 types of SO2 generatos for preservation of refrigerated Moroccan table grapes. Sciences- des-Aliments. 13 (3), 425-432.
18-Ching Chon Kim. 1994. Influence of harvesting time, grape guard, putrescine and heat treatment on maintaining freshness in Campbell Early grape (Vitis labruscana B.). Journal of the Korean Society for Horticultural Science. 35 (4), 351-359.
19-Mansour, K. M., El-Tobshy, Z. M., Nelson, K. E., and Fahmy, B. A. 1984. Effect of in package SO2 generator on postharvest decay and quality of banati grapes. Egyption Journal of Horticulture. 11 (1), 11-18.
20-Narasimham, P., Vijayendra-Rao, A. R., and Dhanaraj, S. 1987. Effect of grape guards and inpackage fumigants under different packaging conditions on the control of spoilage during transport and on quality  of  “Tash Ganesh” seedless grapes. Indian Food Packer. 41 (1), 55-63.
21-ÖztÜrk, H., Ilgin, C. and Kacar, N. 2001. http://www.tagem.gov.tr/eng/projelere96/ hort/hotrt6. -html.
22-Perkins, Veazie- P. M., Collins, J. K., Lioyd, J., and Striegler, R. K. 1992. Influence of package on post-harvest quality of “Oklahoma and Arkansas” table grapes. American Journal of Enology and Viticulture. 43 (1), 79-82.