اثر طول مدت و شرایط نگهداری بر افت وزنی و ویژگیهای کیفی توده‌های سیر استان همدان1

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی (مربی پژوهش) بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

چکیده

در این تحقیق، اثر شرایط نگهداری در انبارهای سرد، نیمه فنی، و سنتی در طول مدت شش ماه بر ویژگیهای کیفی توده‌های سیر سفید و صورتی بسته‌بندی شده در جعبه‌های چوبی و کیسه‌های توری بررسی شد. به این منظور در مدت نگهداری هر ماه یک بار عوامل کیفی- افت وزنی و میزان رطوبت، فساد، سفتی بافت، و اسیدپیرویک کل- اندازه‌گیری گردید.
بین افت وزنی و درصد فساد توده‌های سیر در طول مدت نگهداری در شرایط گوناگون اختلاف معنی‌دار مشاهده شد به طوری که افت وزنی و درصد فساد توده‌های سیر در انبار نیمه فنی بیشتر از انبار سرد و کمتر از انبار سنتی و در توده های ‌سیر صورتی بیش از توده های سیر سفید و در بسته‌بندیهای توری بیش از جعبه های ‌چوبی گردید. توده سیر سفید و صورتی در انبار سرد به ترتیب با 89/13 و 73/16 درصد افت وزنی و 1/12 و 46 درصد فساد کمترین و در انبار سنتی به ترتیب با 87/25 و22/47 درصد افت وزن و 3/56 و100 درصد فساد بیشترین افت وزن و فساد را به خود اختصاص دادند.
بین مقدار اسید پیرویک توده‌های سیر در طول مدت نگهداری اختلاف معنی‌دار وجود دارد و مقدار آن در توده‌های سیر تا 150 روز پس از نگهداری به علت تجزیه ترکیب عطر و طعم دهنده سیر به صورت معنی‌دار افزایش و پس از آن (به غیر از توده سیر صورتی در انبار سرد) کاهش نشان داد. مقدار اسید‌پیرویک در توده سیر صورتی بیش از توده سیر سفید و در انبار نیمه فنی بیش از دو انبار دیگر بود.
سفتی بافت تودة‌ سیر سفید در مدت شش ماه در هر یک از سه انبار یاد شده کاهش یافت. میزان سفتی در توده ‌سیر صورتی در انبارهای نیمه فنی و سنتی تا 120 روز پس از نگهداری کاهش و پس از آن به علت خشک شدن سیرچه‌ها بر اثر از دست دادن رطوبت در ماههای پنجم و ششم نگهداری، افزایش نشان داد.

کلیدواژه‌ها


1-              فلاحی، م. 1371. (ترجمه). فیزیولوژی پس از برداشت سبزی‌ها. ج 1 و 2. چاپ اول. بارثاوا.
2-      Boettcher, H. and Guenther, I. 1994. Quality changes of dry garlic ( Allium sativum L.) during long term storage. I. External quality. Nährung. 38: 1, 61- 69.
3-      Cantwell, M., Voss, R., Hanson, B., May, D., and Rice, B. 2000. Water and fertilizer management for garlic: Productivity, nutrient and water use efficiency and postharvest quality. Proceedings of the California ASA / Plant and Soil Conference. January 20. 16p.
4-      Ceci, L. N. Curzio, O. A. and Pomilio, A.B. 1991. Effects of irradiation and storage on the flavor of garlic bulbs cv “Red”. J. Food Science. 56: 1, 44-46.
5-      Freeman, G. G. and whenham, R. J. 1976. Effect of overwinter storage at three temperatures on the flavour intensity of dry bulb onions. J. Sci. Food Agric. 27:37.
6-      Iordachescu, C. and Mihailescu, N. 1979. Refrigerated storage of garlic. Productia Vegetala Horticultura. 28: 2, 43-49.
7-      Internet. A Primer on the chemistry of garlic. www.gourmetgarlicgardens.com/ chemstry. htm.
8-      Jeong, Y. C. and Park, K. W. 1994. Effects of variety and bulb size on the quality changes during storage of garlic (Allium satiuum L.). Journal of the Korean Society for Horticultural Sciences. 35: 2, 131 – 138.
9-      Kwon, J. H., Byun, M. W., Cho, H. O. 1985. Effects of gamma irradiation dose and timing of treatment after harvest on the storeability of garlic bulbs. J. Food Sci. 50, 379-381.
10-  Ketter, C. A. T. and Randle, W. M. 1998. Pungency assessment in onions., S. J. Karcher (ed). Proceeding of the 19the workshop / Conference of the Association for Biology Laboratory Education (ABLE). 177-196.
11-  Lysenko, N. V., Maistrenko, S. M. and Deshko, E. Y. 1984. Storage of high quality garlic at various  temperatures. Tovarovedenie. 17: 22-27.
12-  Madamba, P. S., Driscoll, R. H. and Buckle, K. A. 1993. Moisture content determination of garlic by convection oven method. ASEAN Food Journal. 8: 2, 81- 83.
13-  Whitaker, J. R. 1976. Development of flavor, odor and pungency in onion and garlic. Adv. Food Res. 22: 37.