اثر زمان آبیاری بر عملکرد و کیفیت انگور و کشمش رقم سفید بی‌دانه در منطقه قزوین1

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

2 عضو هیأت علمی (استادیار پژوهش) مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

چکیده

با هدف بررسی اثر زمان آبیاری بر عملکرد و کیفیت انگور و کشمش رقم سفید بی­دانه، در سیستم هدایت سنتی ایران، آزمایشی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 4 تیمار و 4 تکرار در ایستگاه تحقیقات انگور تاکستان انجام شد.  تیمارها مشتمل بودند بر: تیمار شاهد (A)، تیمار آبیاری در 4 مرحله فنولوژیکی زمان تشکیل گل آذین، بستن میوه، رشد حبه­ها، و مرحلة
رنگ­گیری میوه
(B)، تیمار آبیاری با فواصل زمانی 20 روز پس از ظهور گل آذین تا رسیدن میوه (C) و تیمار آبیاری با فواصل زمانی 30 روز پس از ظهور گل آذین تا رسیدن میوه (D).  مقدار آب مورد نیاز در هر بار آبیاری در تمام تیمارها بر اساس جدول نیاز آبی انگور در تاکستان و  با توجه به فاصلة بین دو آبیاری تعیین و به صورت نشتی با کنتور اعمال شد.  مساحت هر کرت آزمایشی 120 متر مربع، تاک­ها 6 ساله، و فاصلة کشت آنها 4×2 متر بود.  میزان عملکرد و صفات کمی و کیفی میوه شامل قطر و وزن حبه­ها، طول، عرض، و وزن خوشه، اسیدیته، کل مواد جامد
انحلال­پذیر
(TSS)،  نسبت قند به اسیدیته و وزن کشمش استحصالی یادداشت شد.   نتایج نشان داد که اثر زمان آبیاری بر صفات مورد مطالعه متفاوت است و تیمار آبیاری بر اساس مراحل فنولوژیکی رشد و نمو انگور از نظر افزایش عملکرد و  بهبود صفات کیفی نسبت به سایر تیمارها نتیجه بهتری دارد.  اکثر صفات مورد بررسی  با عملکرد  و وزن کشمش استحصالی همبستگی مثبت یا منفی دارد.

کلیدواژه‌ها


1-        Anon. 2002. Agricultural statistical bulletin. Statistical and Information Department. Ministry of Agriculture Pub. (In Farsi)
2-        Chovelon, M. and Sauterau, N. 1999. Irrigation of table grapes. Arboriculture fruitiere. 526, 19-32.
3-        Dry, P., Loveys, B., McCarthy, M. and Stolle, M. 2001. Strategic irrigation management in Australian vineyards. Progress Agricole et viticole. 118(21): 457-470.
4-        Escalona, J., Delgado, E. and Medrano, H. 1997. Irrigation effects on grapevine photosyntesis. Acta Hort. 449, 449-455.
5-        Farshi, A. A. Shariati, M. R., Ghasemi, M. R., Shahabifar, M. and Tavallaee, M. M. 1997. Irrigation requirement of important cereal and horticultural crops. Vol. 2. Agricultural Education Pub. Karaj. (In Farsi)
6-        Kubecka, D. 1989. Rational vineyard irrigation. Sbornik-uvitiz- Zahradnictvi. 16 (3): 177-185.
7-        Kubecka, D. 1987. Effects of moisture regime on grapevine growth and yield. Acta Hort. 493, 68-72.
8-        McCarthy, M. 2002. Developmental variation in sensitivity of Vitis vinifera (Shiraz) berries to soil water deficit. Aust. J. of Grape and Wine Res. 6 (2): 136-140.
9-        Moll, J. and Christen, E. 1996. Selecting the right irrigation system in vineyard. Farmers Newsletter Horticulture. 180, 22-24.
10-    Noar, A., Bravdo, B. and Hepner, Y. 1993. Effects of post–veraison irrigation level on sauvignon Blanc yield, juice quality and water relations. South Africa. J. for Enol. and Viticulture. 14 (2): 19-25.
11-    Palma, L., Spano, D., Novello, V. and Lorenzo, R. 2000. Irrigation requirement of Vitis vinifera L. in hot arid environments. Irrigazone e Drenaggio. 44(4): 21-29.
12-    Pire, L. and Orjedaa, M. 1999. Effects of the irrigation regime on water relation of table grape and two wine grape cultivars in a semi arid region of Venezuela. Acta Hort. 493, 97-102.
13-    Poni, S. 2002. Grapevine sensitivity to water stresses. Irrigazione e Drenaggio.
47(4): 37-42.
14-    Williams, L. 2002. Irrigation of grapevines in California. Progress Agricole et Viticole. 119(2): 37-46.