نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی،

چکیده

همراه با نیاز روزافزون به صادرات مواد غیر نفتی و تولید چشمگیر انگور در ایران و امکان تهیه فرآورده­های مختلف آن از جمله کشمش، بررسی روش­های بهینة تولید، خشک کردن، و بسته­بندی کشمش گام موثری در زمینة صادرات خشکبار است. بدین منظور، کشمش آفتابی از منطقة تاکستان قزوین تهیه و 200 گرم از آن در فیلم OPP با ضخامت 04/0 میلی­متر (40 میکرون)، پلی اتیلن در دو ضخامت 04/0  و 07/0 میلی­متر
بسته­بندی شد.  علاوه بر این، نیمی از محصول بسته­بندی شده در کارتن سه لا قهوه­ای با ابعاد 5/7×12×9 سانتی­متر مربع قرار گرفت.  نمونه­ها به مدت یک سال در شرایط مختلف از نظر رطوبت و حرارت نگهداری شدند.  در این مدت زمان صفات کمی و کیفی بافت، رنگ، رطوبت، و بریکس کشمش اندازه­گیری و شمارش کلی میکروبی و وجود کپک و مخمر بررسی شد.  نتایج جداول تجزیه واریانس نشان داد که با ضریب اطمینان 95 درصد و استفاده از آزمون دانکن، فیلم
OPP به دلیل داشتن کمترین تغییر در رطوبت و بریکس بهترین نوع برای بسته­بندی است و از نظر میکروبی نیز کمترین آلودگی را دارد. از نظر رنگ فیلم، پلی اتیلن با ضخامت 04/0 میلی­متر نسبت به بقیه برتری نشان داد.  از نظر تعداد کل میکروارگانیسم­ها، کپک و مخمر، شرایط برای رشد آنها در رطوبت نسبی محیط (65 درصد)  بهتر از رطوبت نسبی 75 درصد بود اما از نظر رنگ، بافت، رطوبت، و بریکس کشمش شرایط دوم ترجیح داشت.

کلیدواژه‌ها

1- Anon. 1975. How to produce quality raisins. University of California. Division of Agricultural Sciences.

2- Anon. 1998. Dried fruits: Statistics and mirrors. Statistical and Information Department. Ministry of Agriculture. (In Farsi)

3- Anon. 2001. Agricultural statistical bulletin. Crop year 1999-2000. Statistical and Information Department. Bulletin No 80 p3. Ministry of Agriculture Pub. (In Farsi)

4- Anon. 2002. World horticultural trade & U. S. export opportunities. United States Department of Agriculture.

5-      Bolin, H. R. 1976. Texture and crystallization control in raisins. J. of Food Sci.
41, 1316-1319.

6- Canellas, J., Rosselb, C. Simal, S. Soler, L. and Mulet, A. 1993. Storage conditions affected quality of raisins. J. Food Sci., 58, 805-809. 

7- Daryaee, H. 2000. Investigation on the storage temperature and relative humidity on some quality characteristics of raisin during storage. M. Sc. Thesis. Islamic Azad University. Tehran. (In Farsi)

8- Dokhani, Sh. And Maleki, M. 1999. Food technology. Vol 1. Shiraz Univ. Pub. (In Farsi)

9- Hosseini, Z. 1990. Common food analytical methods. Shiraz Univ. Pub. (In Farsi)

10-  Mc Bride, R., Mc Bean, L. and Kuskis, A. 1984. The shelf life of Sultanas: A sensory assessment. Lebensm. Wiss. U. Technol. 17, 134-136.

11-  Rij, R. E., Fong, L. S. and Aung, L. H. 1996. Sorption of chloroanisol vapors by raisins packaging material. J. Stored Products Res. 32 (4): 303- 306.

12-  Sedaghat, N. 1996. Food packaging technology. Vol 1: Elements. Barsava Co. (In Farsi)

13-  Silich, A. A., Fridman, D. T. and Poyata, N. I. 1971. Polymer wrapping for packaging and storing dried fruits. Cited in FSTA, 1972.

14-  Sheybani, H. 1991. Horticulture (tropical and semitropical fruits). Vol 4. Part 1.

15-  Sohrabi, M. 1998. Technology of food processing. Academic Press Center. Tehran. (In Farsi)

Ziaolhagh, S. H. R. 1999. Investigation on the quality and shelf life of raisin and dried appricat in different export packages. M. Sc. Thesis. Ferdowsi University of Mashhad. (In Farsi)