نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

2 عضو هیأت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

چکیده

 این تحقیق با هدف کاهش ضایعات و افزایش عمر انبارمانی زردآلو رقم شاهرودی از طریق انتخاب زمان مناسب برداشت پیشنهاد و اجرا شد. بدین منظور، در 5 زمان ( دهة اول ، دهة دوم و دهة سوم خرداد، دهة اول، و دهة دوم تیر) میوة زردآلو برداشت شد و خصوصیات کمی و کیفی آن در هر یک از مراحل پس از طی مدت زمان نگهداری (صفر، 15، 30، 45، و60 روز ) در سردخانه با دمای 5/0 درجة سانتی­گراد اندازه‌گیری و مقایسه گردید. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از آزمون فاکتوریل دو عامله در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار و مقایسة میانگین­ها  از طریق آزمون دانکن نشان می­دهد که مناسب‌ترین زمان برداشت دهة سوم خرداد است (3±90 روز پس از مرحلة تمام گل، 6/2پوند بر اینچ مربع سفتی بافت، و40±5/1285 واحد حرارتی). بررسی‌های رگرسیونی نیز نشان می­دهد که در تخمین زمان برداشت، واحد حرارتی  و سفتی بافت از مهم­ترین عوامل اند که می­توان با اندازه‌گیری این دوعامل زمان مناسب برداشت را پیش بینی کرد.

کلیدواژه‌ها

Blurian Tehrani, M. 1994. Export packaging manual on the packaging of fresh fruits and vegetables. Commerce Applied Research Studies Institute. 247/10-1. (In Farsi)

2- Bolat, I. B. and Karlidag, H. 1999. The effects of harvest periods on SO2 content and fruit quality of Turkish dried apricot. XIth Int. Symp. on Apricot Culture. Ed. I. Karayiannis Acta Hort. 488.

3- Carlos, H. and Kader, A. A. 2000. Apricots: Post harvest quality maintenance guidelines. In: http:\postharvest.Ucdavis. Edu / produce / products.

4- Kader, A. A. 1992. Post harvest thechnology of horticultural crops. 2nd Ed. Univ. of  California. Division of Agriculture and Water Resourses.

5- Manolopoulou, H. and Mallidis, C. 1999. Storage and processing of apricots. XI th. Int. Symp. on Apricot Culture. Ed. I. Karayiunnis Acta Hort. 488.

6- Meydani, J. and Dezfuli, S. A. 1997. Post harvest physiology. Agricultural Education Pub. Karaj. (In Farsi)

7- Rasoulzadegan, Y. 1991. Fruit plant cultivation in temporate zone. Esfahan Univ. of Technology Pub. 415-422.

8- Tonini, G. and Caccioni, D. 1990. Precoolling of apricot: Influence on rot, ripening and weight loss. In: http://www.actahort.org.

9- Visagio T. R. 1985. Optimum picking maturity for apricot preliminary results and recommendations. Deciduous Fruit Grower. 31, 401-404.