نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی بخش تحقیقات مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

چکیده

اتیلن موجب رشد، پیری زودرس و کاهش عمر انبارمانی سیب در مدت زمان نگهداری در انبار
می­شود. به منظور حذف اتیلن و افزایش عمر انبارمانی سیب، طرحی با استفاده از آزمایش­های فاکتوریل در پایة کاملاً تصادفی با 3 فاکتور و 3 تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربی اجرا شد. عامل اول رقم سیب در سه سطح شامل ارقام گلدن دلیشس، رددلیشس و جاناتان
، عامل دوم نوع بسته­بندی در 5 سطح شامل جعبه‌های چوبی با پوشال‌های کاغذی، جعبه‌های پلاستیکی با پوشال­‌های کاغذی، جعبه‌های پلاستیکی با پوشال‌های کاغذی آغشته به پرمنگنات پتاسیم، جعبه‌های پلاستیکی با شانه مخصوص میوه و جعبه‌های پلاستیکی با شانه مخصوص میوه و با توری حاوی پرمنگنات پتاسیم و عامل سوم زمان نگهداری در سردخانه به مدت 5  ماه است. در مدت زمان نگهداری  بریکس، اسیدیته، pH، سفتی بافت و درصد افت وزنی میوه‌ها هر ماه یک بار تعیین شد.  نتایج تجزیة آماری نشان می­­دهد که اثر رقم، نوع بسته‌ بندی و  زمان نگهداری بر تمام عوامل کیفی تعیین شده معنی‌دار است. مقایسة ‌‌میانگین‌ها حاکی است که بیشترین مقدار سفتی بافت و بریکس به ترتیب مربوط به رقم گلدن و رد و بیشترین مقدار اسیدیته و کمترین مقدار pH مربوط به رقم جاناتان است. در مدت زمان نگهداری نیز مقدار بریکس، pH و افت وزنی افزایش ولی مقدار اسیدیته و سفتی بافت کاهش می­یابد. نتایج حاصل از بسته­بندی نیز نشان می‌دهد که بیشترین افت وزنی، بیشترین مقدار فساد و کمترین مقدار سفتی بافت مربوط به جعبه‌های چوبی وکمترین افت وزنی، بیشترین مقدار سفتی بافت مربوط به جعبه‌های دارای شانه و جاذب اتیلن است. بنابراین استفاده از پرمنگنات پتاسیم از افت وزنی، فساد و کاهش سفتی بافت سیب در مدت زمان نگهداری میوه جلوگیری می‌کند.

کلیدواژه‌ها

1-   Banks, N. H., Elyatem, S. M. and Hammat,  M. T.  1985. The oxygen affinity of ethylene production by slices of apple fruit tissue. Acta Hort. 157, 257-260.

2-   Baumann, H. and Henze, J. 1986. Ethylene production, effects and adsorption in apple storage. Hort CD 1973- 1988.

3-    Chong–Chone, K., Cheol - Son, Ki. and Jae Young, K. O. 1995. Influence of various films and low ethylene CA conditioner on gas compositions and quality of Fuji apple fruits in plastic bags during short-term storage. FSTA current 1990-6/96.

4-    Holt, J. E. and  Schoorl, D. 1985. Package protection and energy dissipation in apple packs. Sceintia. Horticultural. 24(2): 165-176.

5-    Kim, C. C., Son, K. M. and  Ko, J. Y. 1995. Influence of various films and low ethylene CA conditioner on gas compositions and quality of Fuji apple fruits in plastic bags during short-term storage. J. Hort. Science. 36 (1):74-82.

6-    Knee, M. S.  and Hartfield, G. S. 1981. Benefits of ethylene removal during apple storage. FSTA 1969- 3/94.

7-   Lidster, P. D., Lawrence, R. A., Blanpied, G. D. and McRae, K. B. 1985. Laboratory evaluation of potassium Permanganate for ethylene removal from CA apple storages. Trans. ASAE. 28(1):331-4.

8-   Lougheed, E. C., Franklin, E. W., Miller, S. R. and  Proctor, J. T. A. 1973. Firmness of McIntosh apples as affected by Alar and ethylene removal from the storage atmosphere. FSTA 1969- 3/94.

9-    Mahajah, B. V. C. 1994. Biochemical and enzymatic changes in apple during cold storage. J. Food Sci. Technol. 31(2): 142-144.

1-   Maini, S. B., Brijesh, D., Lal, B. B. and  Anand, J. C. 1982. Packaging, transport and storage of apples in wooden cantainers. Food  Packer. 36 (3):34.

2-   Rahemi, M. 2003. Postharvest Physiology: An introduction to Frout and Vegetable Physiology. Shiraz University Pub. Shiraz. Iran. (In Farsi)

3-   Rasoul Zadegan, Y. 1996. Temperate-Zone pomelogy. Isfahan University of Technology Pub. Isfahan. Iran. (In Farsi)

4-   Sayari, M. and Rahemi, M. 2002. Effects of heat treatment, calcium ahloride and potassium permanganate on storabiligy and firmness of Golden Delicious apples. J. of Sci. and TEchnol. Of Agric. And Natural Resour. Isfahan University of Technology. 6 (4): 67-78.

5-    Schaik, A. C. R., Boerrigter, H. A. M. and Van-Schaik, A. C.  R. 1987. Application of ethylene scrubbing still uncertain for apples . FSTA 1969- 3/94.

6-    Sherman, M. 1983. Control of ethylene in the post harvest environment. Hort sci. 20(1):54 -60.

7-    Shorter, A. J., Scott, K. J., Ward, G. and  Best, D. J. 1992. Effect of ethylene absorption on the storage of Granny smith apples held in polyethylene bags J. postharvest Bio. and Technol. 1(3):189-194.

8-   Thakur, N. S. and Lal, B. B. 1989. Evaluation of plastic carton and corrugated fibre board carton vis-à-vis conventional wooden box for packaging and transportation of apple. J. Food Sci. Technol. 26(5): 239-241.

9-    Troyan, A. V. and Cavrilishin, V. V. 1991. Influence of storage conditions on chemical composition of apples. FSTA 1969- 3/94.

10-              Tuncel, N., Ağaoğlu, Y. and  Söylemezoğlu, G. 1993. An experiment on skin browning of Williams pear during cold storage. J. Agri. and Forestry. 17 (4): 875 (Abs).

11-              Visai, C. I., Mignani, L., Treccani, C. P., Lamiani, M, I. and Poma, I. C. 1986. Quality and storability of Red Delicious type standard and spur apple cultivars in relation to the method of storage in controlled atmosphere. FSTA 1969- 3/94.

12-              Warner, G. 1993. Plastic bins showing fruit quality benefits. J.Good Fruit Grower. 44 (6): 26.