نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی (استادیار پژوهش) مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

2 عضو هیأت مدیره بانک‌ کشاورزی ‌و عضو هیأت علمی ‌موسسه تحقیقات فنی ‌و مهندسی کشاورزی، کرج

چکیده

امروزه استفاده از ماشین­های مرکب در سیستم‌های خاک‌ورزی جدید یک ضرورت محسوب می‌شود. گاوآهن‌های برگرداندار، در حال حاضر در کشور ما بدون بررسی­های قبلی به طور وسیع در عملیات تهیة زمین مورد استفاده قرار می‌گیرند. بررسی ها نشان می‌دهد که کاربرد این ادوات در بسیاری از موارد منجر به ایجاد لایة متراکم، یا به عبارت دقیق­تر، سخت لایة شخم (Plow pan) می­شود که اغلب برای شکست آن مشابه با سخت لایة (Hard pan) از ادواتی عمیق مانند زیرشکن‌ استفاده می‌کنند. هدف از تحقیق حاضر اجرای عملیات در عمق مورد نیاز برای شکست همزمان در عملیات شخم با اصلاح گاوآهن­های برگرداندار متداول بود. بدین منظور با قرار دادن ساقه­هایی مشابه با گاو آهن­های چیزل به پشت خیش­های گاوآهن برگرداندار ماشین مرکبی ساخته شد به نحوی که در عرض و عمقی حدود 7 تا 10 سانتی‌متر عمیق­تر از تیغه گاوآهن برگرداندار، عمل کند و کفة شیار شخم را تحت تاثیر قرار دهد. ماشین مرکب در قالب آزمون آماری (t -Test) با گاوآهن برگرداندار متداول مورد مقایسه و آزمون مزرعه­ای قرار گرفت. بافت خاک مزرعه لومی بود و ‌آزمایش­ها در رطوبت 12-14 درصد انجام گرفت. پارامترهایی نظیر جرم مخصوص ظاهری، مقاومت به نفوذ،  پروفیل گسیختگی خاک، مساحت خاک به هم خورده، مقاومت کششی و مقاومت کششی ویژه اندازه­گیری و تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که ماشین مرکب، در مقایسه با گاوآهن برگرداندار ساده، می­تواند سخت لایة شخم را تحت تأثیر قرار دهد؛ دو تیمار، در اغلب صفات مورد اندازه­گیری اختلاف معنی‌دار داشته‌اند. آزمایش­­ها همچنین نشان داد که ماشین مرکب می­تواند جرم مخصوص ظاهری و مقاومت به نفوذ را در محدودة عمق 20-30 سانتی­متری که محل  تشکیل سخت لایه شخم است کاهش و همچنین گسیختگی خاک را در محدودة مذکور افزایش دهد. از طرف دیگر، ماشین مرکب موجب افزایش 15درصد  مقاومت کششی ‌می­شود ولی با ایجاد مساحت خاک به هم خوردة بیشتر، این اختلاف در مقاومت کششی ویژه به 6 درصد ‌بین دو تیمار می­رسد.

کلیدواژه‌ها

Anon. 2003. Agricultural mechanization centre activitiones. Johad-e Agriculture Ministry. Tehran. Iran. (In Farsi)

2- ASAE Standards. 1999. American Society of Agricultural Engineering. 46th Ed. MI 49085-9659. USA.

3- Behrouzilar, M. 1995. Agricultural Machinery and Equipment. 1st Ed. Agricultural Research and Education Organization Pub. Tehran. Iran. (In Farsi)

4- Brikas, M., Jolankai, M. Gyuricza, C. and Percze, A. 2004. Tillage effects on compaction, earthworms and other soil quality indicators in Hungary. Soil and Tillage

      Res. 78, 185-196.

5- Fundamentals of Machine Operation. 1976. Tillage. Deere & Company Moline. Illions.

6- Ghazavi, M. A. Design and development of a plow appropriate for national condition. Proceeding of the first National Congress of Agricultural Eng. And Mechanization. 1998. (In Farsi)

7- Hoseinpoor, A. 1998. The effect of attaching a roller to moldboard plow for combining primary and secondary tillage operation. MSc. Thesis. Shiraz University. Shiraz. Tehran. (In Farsi)

8- Javadi, A. 1997. Moldboard plows: Applications. Agricultural Adjustment and Services. Extension handbook No. 17. Education Pub. Tehran. Iran. (In Farsi)

9- Javadi, A. 2005. Design, development and evaluation of a combined plow to break plow pan during plowing. Final research report No. 84/407. Agricultural Engineering Research Institute. Karaj. Iran. (In Farsi)

10- Javadi, A. 2005b. Design, development and evaluation of a combined machine for secondary tillage operation. Final Research report. No. 84/4. Agricultural Engineering Research Institute. Karaj. Iran. (In Farsi)

11- Jori, I. J. Standard selection for disc-ripper. ASAE annual meeting. 28-31 July. 2002.
 Chicago. USA.

12- Loghavi, M. and Hosseinpoor, A. Attaching a deep roller to moldboard plow for primary and secondary operation. Proceeding of the second national congress on Agricultural Eng. And Machinazation. 30-31 Oct. 2002. 43-46.

13- Milked, L. N., Grisso, R. D. Bashford, L. L. and Khurst, A. M. 1994. Bi-level subsoiler
performance using tandem shanks. Applied Eng. in Agri. 5 (1): 24-28.

14- Öztürk, I. and Bastaban, S. A research on effect of tillage implement and  machines on soil aggregation, porosity and surface smoothness in seedbed preparation. Int. Conf. on Mechanization and Energy in Agri. 1993. Kuşadasi. Türkey.

15- Shafee, A. 1995. Tillage machinery. University Publication Centre. Tehran. Iran. (In Farsi)

16- Shaker, M., Raofat, H. and Solhjoo, A. 2002. Comparison library of necessary energy between betley and chisel plows and their effect on soil physical properties. Res. in Agri. Sci. J. Tabriz University Pub. 2(9): 64-72. (In Farsi)

17- Spoor, G. and Godwin, R. J.  1978. An experimental investigation into the deep
  loosening of soil by rigid tines. J. Agri. Eng. Res. 23, 243-258.

18- RNAM. 1983. Test codes and procedures for farm machinery. RNAM Technical pub. No.12. Pasay city. Philippines.