ساخت و ارزیابی سمپاش تراکتوری بوم دار مجهز به صفحات چرخان و مقایسه آن با سمپاش تراکتوری بوم دار1

نویسندگان

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج

چکیده

در این تحقیق به منظور کاهش مصرف سموم شیمیایی و بررسی فناوری افشانک­های چرخان در عملیات سمپاشی، یک دستگاه سمپاش تراکتوری مجهز به صفحات چرخان  به صورت نمونة اولیه (Prototype) ساخته شد، و عملکرد آن از نظر مؤثر بودن عملیات، میزان محلول مصرفی در هکتار، میزان تراکم و یکنواختی پاشش- در مقایسه با سمپاش بوم دار رایج  و تیمار  شاهد (بدون سمپاشی)- در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار  به منظور کنترل علف­های هرز نازک برگ چغندر قند ارزیابی شد. نتایج نشان داد که جهت کنترل علف­های هرز (20 و 25 روز بعد از سمپاشی) از نظر مؤثر بودن بین روش­های مختلف سمپاشی و تیمار شاهد در سطح 1درصد اختلاف معنی داری وجود دارد ولی بین استفاده از سمپاش این تحقیق و بوم دار تراکتوری رایج اختلاف معنی دار دیده نمی­شود. همچنین از نظر میزان محلول سم مصرفی در هکتار بین تیمار سمپاش ساخته شده و بوم دار تراکتوری در سطح 1درصد اختلاف معنی­داری وجود دارد ولی با تیمار شاهد این اختلاف معنی­دار نیست. متوسط محلول سم مصرفی در هکتاردر سمپاش بوم دار رایج 9/318 لیتر و در سمپاش ساخته شده 5/6 لیتر بود که به میزان 98 درصد در میزان محلول سم مصرفی نسبت به بوم دار صرفه­جویی دیده می­شود. در سمپاش ساخته شده از نظر یکنواختی قطر ذرات سم، قطر متوسط حجمی (MD0.5 242/6)میکرون و قطر متوسط عددی
(
NMD0.5 116) میکرون محاسبه شد. ضریب کیفیت سمپاشی در سمپاش مزبور 09/2 است که بالا بودن کیفیت نسبی پاشش را نشان می­دهد.

کلیدواژه‌ها


1-   Anonym. 2000. Knapsack sprayers (KP6000-LA). Catalogue of Kesht poosh Co. (In Farsi)
2-   Antonym.1993. Controlled droplet applicators.In: http://pested.unl.edu/priv3a.htm.
3-   Behrouzi Lar, M. 2001. Farm power & Management. Third publish, University of Tehran. Pp. 272-280. (In Farsi)
4-   Barry, D. W. 2000. Green house pesticide management. University of Main Cooperative Extension. Published by cooperative extension, the united state pepartment of agriculture. Pp: 36-45.
5-   Cauquil, J. and Vaissayre, M. 1995. Protecion phytosanitaire du cotonnier en Afrique tropicale. Agriculture et development. 5, 17-29.
6-   David, S. R. 1996. Sprayers-Low Volume-High Volume. University of Maryland.
7-   Ellison, C. A. 1993. An evaluation of fungal pathogens for biological control of the tropical graminaceous weed Rottboellia cochinchinensis. Ph.D. Thesis. University of London.
8-   Fallah Jedi, R. 2000. Conventional Sprayers of Iran. Published by Agricultural Education Center. PP: 70-75. (In Farsi)
9-   Jain, S. C. and Philip, E. G. 2003. Farm machinery-An approach. First Ed. Standard Publishers, Delhi.
10-              Jalalinia, M. and Fallah Jedi, R. 1998. Using of sensitive papers (CF-1). Published by Plant Protection Organization. PP: 3-5. (In Farsi)
11-              Matthews, G. A. 1989. Cotton insect pest and their management. Longman, Harlow. pp: 183-186.
12-              Payne, N. J., Cunningham, J. C., Curry, R. D. and Brown, M. 1996. Spray deposits in a mature oak canopy from aerial applications of nuclear polyhedrosis virus and bacillus thuringiensis to control gypsy moth, Lymantria dispar (L.). Crop Protection 15(5): 425-431.
13-              Pikston, K. 1994. Insects and mites affecting omamentals. Oklahoma Cooperative Extension Service. Oklahoma States University. P: 53-54.
14-              RNAM. 1983. Test code and procedure for hand -operated shoulder and knapsack type sprayers. No 12. 169-191.
15-              Srivastava. A. K., Goering, C. E. and Rohrbach, R. P. 1993.Engineerig principles of agricultural machines. Pp: 264-324. Published by ASAE.  
16-              Stephen, W. 1998. Pesticide application equipment. The Published by University of Sydney. Orange Agricultural College.
17-              Tajuddin, A. and Karunanithi, R. 1991. Spinning disk - Battery - operated low volume sprayers. RNAM, No: 4.
18-              Wlady slow and Wozniac. 1974. A review of controlled droplet application (CDA) spraying techniques for fungicide and insecticide application in vegetable and leguminous crops. In: http://www.micron.co.uk/vegleg.html.
19-              Valizadeh, M. and Moghaddam, M. 1994. Experimental desighns in Agriculture. Published by Pishtaz elm. Pp. 138-157. (In Farsi)