نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی بخش تحقیقات اصلاح و تهیة نهال و بذر

2 عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان، مشهد

چکیده

      این تحقیق به منظور بررسی اثر کاربرد روغن­های گیاهی برافزایش عمر انبارمانی سیب در مدت زمان نگهداری در سردخانه در مرکز تحقیقات کشاورزی‎ و منابع طبیعی خراسان انجام شد. طرح آماری، آزمایش فاکتوریل چهار عاملی درقالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار، فاکتور A  رقم سیب در دو سطح (گلدن دلیشس  و رد دلیشس)، فاکتور B نوع روغن با سه سطح (کانولا، ذرت، و آفتابگردان)،  فاکتور C  میزان روغن با 6 سطح (صفر،25 /0،  5/0، 1،2، و3 درصد)، و فاکتور  D زمان نمونه‎برداری از انبارسرد با ‌6 سطح(صفر، 45، 90، 120،150، و180روز ) بود. میوه سیب پس از تیمار به سردخانه با دمای صفرتا 1 درجة سانتی­گراد و رطوبت نسبی 85 درصد منتقل و به مدت شش ماه نگهداری شد.نتایج آنالیز واریانس نشان داد که نوع روغن گیاهی بر pH  و میزان پوسیدگی تأثیر معنی­داری دارد و pH،مواد جامد انحلال پذیر، کسر رسیدگی (موادجامد محلول به اسید قابل تیتر کردن)، سفتی بافت میوه، و میزان پوسیدگی نیز تحت تأثیر غلظت روغن گیاهی قرار می­گیرد. نتایج آزمایش­های حسی نشان داد که نوع روغن گیاهی تأثیر معنی­داری بر بو و مزه دارد و بافت میوه تحت تأثیر غلظت روغن قرار
می­گیرد
. به طور کلی نتایج نشان می­­دهد که کاربرد روغن ذرت 2 درصد در ارقام رد و گلدن دلیشس، در مقایسه با سایر تیمارها، سبب حفظ خصوصیات کمی، کیفی، و صفات  حسی میوه پس از 6 ماه نگهداری در سردخانه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

1-   Anet, E. F. L. J. and Coggiola, I. M. 1974. Superficial scald, a function disorder of stored apples: X: control  of alfa - farnesene authoxidation.J. Sci. Food Agric. 25, 293-298.

2-   Anon. 2003. Khorasan Agricultural Statistical Bulletin. Year 2001-2002. Statistical and Information Department. (In Farsi)

3-   Anon. 2002. Agricultural Statistical Bulletin. Year 2002-2003. Statistical and Information Department. Bulletin No 80/01. Ministry of Agriculture Pub. (In
Farsi)

4-   Anon. 1994. Fruit Juices Test Methods. Iranian Standard and Industrial Research Institute. 2nd Ed. Report No 2685. (In Farsi)

5-   Brooks, C., Cooley, J. S. and Fisher, D. F. 1979. Nature  and control  of apple  scald. J. Agric . Res. 18, 211-240.

6-   Curry, E. A. 2000. Alfa- Farnesene and squalene reduce scald in apples and pears. Acta Hort. 518, 137-144.

7-   Hall, E. G., Sylus, S. M. and Trout, S. A. 1953. Effects of skin coatings on the behavior of apples in storoge. III. Cool storage investigation. Aus. J. Agric. Res. 4, 365-385.

8-   Ingle, M. and D’Souza, M. C. 1989. Physiology  and control of superficial  scald  of  apples: a  review, HortScience. 24, 28-31.

9-   Ju, Z. and Curry, E. A. 2000a. Stripped corn oil  emulsion alters ripening, reduces superficial  scald, and reduces  core  flash  in  Granny Smith apples and  decay  in d’ Anjou pears. Postharvest  Biology and Tecnology.  20 (1), 185- 193.

10-     Ju, Z. and Curry, E. A. 2000b. Evidence that alfa-farnesene  biosynthesis during fruit ripening is mediated by ethylene regulated gene  expressions in apples.. Postharvest Biology and Technology. 19, 9-16.

11-     Ju, Z. and Curry, E. A. 2000c. Stripped corn oil controls scald and maintains volatile production potential in “Golden Suprem” and “Delicious” apples. J Agric Food Chem. 48: 2133-2137.

12-     Ju, Z. Duan, Y. Ju, Z. and Curry, E. A. 2000. Stripped plant oils maintain fruit quality of Golden Delitious apples and Bartlett pears after prolonged cold storage. Journal of Horticultural Science and Biotechnology. 75 (4), 423-427.

13-     Ju, Z., Duan, Y. and Ju, Z. 2000a. Mono- di- and tri acylglycerols and actions phospholipids from plant oils inhibit scald development in “Delicious” apples. J. Postharvest Biology and Technology. 19 (1), 1-7.

14-     Ju, Z., Duan, Y. and Ju, Z. 2000b. Plant oil emulsion modifies internal atmosphere, delay fruit ripening, and inhibits internal browning in Chinese pears. Postharvest Biology and Technology. 20 (3), 243-250.

15-     Scott, K. J., Yuen, C. M. C.  and Kim, G. H. 1995. Reduction  of superficial  scald  of  apples  with vegetable  oils. Postharvest  Biology and Technology. 6, 219- 223.

16-     Tripathi, P. and Dubey, N. K. 2003. Exploitation of natural products as an alternative strategy to control postharvest fungal rotting of fruit and vegetables. Postharvest Biology and Technolog. 32 (3), 235-245.