نمون‌سازی جبهه رطوبتی خاک از منبع تغذیه خطی در آبیاری قطره‌ای- نواری1

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری

2 دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی آب و خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی آب و خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی،

4 استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی آب و خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده

تعیین قطر  و عمق خاک مرطوب­شده (پیاز رطوبتی) در زمان­های مختلف پس از شروع آبیاری در طراحی آبیاری قطره‌ای اهمیت ویژه‌ای دارد. شکل و ابعاد پیاز رطوبتی به عواملی چند از قبیل بافت خاک، ضریب هدایت هیدرولیکی، و دبی قطره‌چکان وابسته است . در این تحقیق به­منظور تعیین ابعاد پیاز رطوبتی و گسترش آن در زمان­های مختلف یک مدل فیزیکی از جنس پلاکسی‌گلاس‌شفاف با چهارچوب فلزی و به ابعاد 90×120×180 سانتی­متر به شکل مکعب مستطیل که یک چهارم آن حذف شده است ساخته شد. سپس قطر و عمق پیاز رطوبتی در
زمان­های مختلف پس از شروع آبیاری با ترسیم جبهة‌ رطوبتی روی دیواره‌های شفاف مدل، اندازه‌گیری شد. به منظور نمون­سازی جبهه رطوبتی نیز، روابطی با دخالت عوامل فیزیکی مؤثر در حجم خاک مرطوب­شده در زیر منبع تغذیه و با استفاده از قضیه باکینگهام و آنالیز ابعادی
به­دست آمد. در نهایت، این روابط با داده‌های اندازه‌گیری‌شده واسنجی شدند و یک ‌سری روابط علمی- تجربی به­دست آمد که همخوانی بسیار خوبی با نتایج آزمایش‌ها نشان داد. از این روابط می‌توانند در طراحی آبیاری قطره‌ای-نواری به خوبی استفاده کرد

کلیدواژه‌ها


1-      Bresler, E. 1978. Analysis of trickle irrgation with application to design problems. Irrigation Science. 1, 3-17.
2-      Burt, Ch. M. and. Barreras, J. T. 1999. Evaluation of retrievable drip irrigation systems. ITRC Paper No: P 01-001. 1-5
3-      Gupta, R. K., Rudra, R. and Dickinson, W. T. 1995. Modelling of saturated regime as affected by emitter application. Proceedings of The fifth International Micro Irrigation Congress.629-632
4-      Revol, P.H., Clotheir, B. E., Lesaffre, B., Vachaud G. 1995. An approximate time-dependent solution for point-source infiltration. Proceeding of the fifth international microirrigation congress. 603-608.
5-      Robert, L. Daugherty, Y. 1977. Fluid mechanics, with engineering applications. McGRAw-Hill Book Company, 184-188
6-      Schwartzman, M. and Zur, B. 1986. Emitter spacing and geometry of wetted soil volume. Journal of Irrigation and Drainage Engineering. 112(3), …
7-      South Abfeshan Engineering and Industrial Company. (Ltd.) 2002. Drip tape irrigation catalogue.
8-      Zazueta, F. S., Clark, G. A., Smajstrla, A. G. and Carrillo, M. 1995. A simple equation to estimate soil-water movement from a drip irrigation source. Proceedings of the fifth International micro irrigation congress.851-856
9-      Ziatabar Ahmady, M. Kh. Trickle irrigation. Translations of Chapter 7 from section 15 in Engineering direction of U. S. Soil Conservation service. Mazanderan University Publications, pp. 399.
10-  Zur, B. 1996. Wetted soil volume as a design objective in trickle irrigation. Irrigation Sci 16, 101-105.