بررسی اثرات گرمادرمانی، ضدعفونی و بسته بندی بر روی عمر انبارمانی میوة موز رقم کاوندیش1

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان

چکیده

موز (Banana) از میوه­های گرمسیری است که به­علت مطلوبیت و خواص تغذیه­ای بالایی که داردتولید آن در مناطق جنوبی کشور در حال توسعه است. موز میوه­ای فرازگراست که در مرحلة بلوغ سبزرنگ برداشت و سپس رسانده می­شود. در این تحقیق، اثر تیمارهای فیزیکی و شیمیایی بر عمر نگهداری میوة موز رقم دوارف کاوندیش بررسی می­شود. هنگام برداشت موز شاخص رسیدگی (Fullness) که عبارت از وزن میوه به طول آن است، و محققان فرانسوی آن را پیشنهاد کرده­اند، اندازه گیری شد و سپس دو تیمار جداگانه اِعمال شد؛ یکی  تیمار گرما درمانی (غوطه وری در آب گرم 58 درجه سانتی­گراد به مدت 2 دقیقه) و دیگری تیمار ضدعفونی در محلول قارچ کش رورال تی اس (غوطه وری هر دست موز در محلول
قارچ­کش به غلظت 2 در هزار به مدت 5 دقیقه). پس از آن دو نوع بسته­بندی یکی شامل جعبة کارتن که درون آن یک لایه از پلاستیک پلی اتیلن قرار داده شد و دیگری جعبة کارتن که بین میوه­ها پوشال قرار داده شده استفاده گردید. سپس بسته­ها در دو زمان 25و30 روز در دمای 13-14 درجه سانتی­گراد نگهداری شدند. میوه­ها در تیمار شاهد بدون ضدعفونی
بسته­بندی شدند. نتایج طرح نشان می­دهد که شاخص F برای میوه­های موزکاوندیش در این منطقه عددی بین 5/6-3/7 و کمتر از شاخص پیشنهادی برای موز دوارف کاوندیش
(9/7-3/8) است. همچنین نتایج بیانگر این است که فقط تیمار ضدعفونی با قارچ کش
رورال تی اس  سبب سالم بودن میوه می­شود و در سایر تیمارها بیماری قارچی مشاهده شد. میوه­هایی که بعد از 25 روز در انبار سرد به محیط آزمایشگاه منتقل شدند بعد از 2 تا 3 روز کاملاً تغییررنگ دادند و رسیده شدند.نتایج تجزیة کیفی میوه نشان می­دهد که کل مواد جامد انحلال پذیر و قند موز در فرایند رسیدن افزایش می­یابد و تبدیل نشاسته به قند در فرایند رسیدن سریع است.  

کلیدواژه‌ها


1-   Anon. 1974 . Harvestings pakagin and storing of banana. Iranian Standard and Industrial Research Institute. Bullentin No 1252. (In Farsi)
2-   Amani. M. 2002. Banana production in Iran. Extension Report. Ministry of Jehade Agriculture. Extension Deputy. (In Farsi)
3-   Bose, T. K. and Mitra, S. K. 1996. Fruits tropical and sub tropical. India. Naya Prokash.
4-   Chia, C. L. and Huggins, C. A. General crop. Internet search.
5-   Chillet, M., Lapeyre, D., Bellaire, L. 1996. Poly bag packaging to control the anthracnose of banana. Fruits. 51 (3), 163-173.
6-      Choehom, R., Kesta, S., Doorn, W. G. 2004. Senecent spotting of banana peel is inhibited by modified atmosphere packaging. Postharvest Biology and Technology. 31(2), 167-175.
7-   Jones , D. R. 2000. Diseaes of banana, abaca and enset. CAB International, 190-212.
8-   Elzayat, H. E. 1996. Influence. of  plastic wrapping on storage and quality of banana Bulletion of Faculty of Agriculture University of Cairo .74 (2), 205-303.
9-   Kyoung ,O., Sung , O. 1995. Changes in free-sugars and organic acids of banana fruit at various storage temperature. Agricultural-Chemistry and Biotechnolog. 38 (4),
340-344. 
10-              Mustaffa, R., Osman, A. yusof, S. and mohammad, S. 1998. Physico chemical changes in cavendish  banana (Musa. cavendishi Lvar Montel) at different Positions within a bunch during development and maturation. Journal of the Science of Food and Agriculture. 78 (2), 201-207.
11-              Nakoson, P. 1998. Tropical frui. CAB International.
12-              Nguyen,T., Kesta, S., Doorn, W. G. 2004, Effect of modified atmosphere packaging on chilling-induced peel browning in banana. Postharvest Biology and Technology. 31(3), 313-317.
13-              Parvaneh, V. 1992. Control and chemical tests of  food Tehran University Pob. (In Farsi).
14-              Robinson, J. C. 1993. Hand book of banana growing. In South Africa Agricultural Reaserch Council. Institute of Tropical and Subtropical Crops.
15-              Ryall, A. and Pentzer, W. T. 1974. Handling transportation and storage of fruits and vegetables. AVI. (U. S. A) vol: 1.
16-              Samson, J. A. 1987.  Tropical fruit. New York. Longman
17-              Shashirekha, Satyan, S., Scott, K., Graham, D., 1992. Storage of banana bunches in seald poly ethylene tubes. Journal of Horticultural Science .67(2), 283-287.
18-              Sheybani, H. 1986. Horticulture for tropical fruits. Fifty Volume. First Ed. Sepehr Pub. (In Farsi).
19-              Srinivasan, C., Subbiah, R. and Shanmugan, A.  1973. Effect of ethephon on the chlorophyll faction Research. 13 (2/3), 147-149.