نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

2 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج

چکیده

میوه‏و سبزی به شدت فساد پذیرندو به همین جهت نیازمند عملیات پس از برداشت واِعمال
روش­های حمل و نقل، بسته بندی، و انبار داری مناسب برای به حداقل رسیدن ضایعات هستند. این تحقیق با هدف کاهش ضایعات میوة تازه(زردآلو) و افزایش زمینة صادرات آن در سه مرحلة اصلی شامل: فرآیندهای بعد از برداشت و قبل از بسته بندی؛ فرآیندهای مربوط به بسته بندی، و فرآیندهای بعد از بسته بندی انجام پذیرفت.   فرآیندهای قبل از بسته بندی شامل سرد کردن اولیه؛ ضدعفونی و خشک کردن قطره­های آب سطحی از روی میوه است که برای تمام تیمارها یکسان بود . تیمارهای بسته بندی شامل: 1- استفاده از ظروف غیر قابل انعطاف و تعیین مناسب­ترین انباشتگی لایه های میوه 2- تعیین بهترین نوع پوشش از نوع پلی اتیلن با دانسیتة پایین 3- تعیین مناسب­ترین تعداد منفذ بسته جهت نگهداری میوه بود. فرآیندهای بعد از بسته بندی نیز برای تمام تیمارها یکسان و شامل: سردخانه 5/0- درجة سانتیگراد و رطوبت نسبی 95-90 درصد؛ گرمخانه 40 درجة سانتیگراد و رطوبت نسبی 70 درصد؛ سردخانه گذاری 5/0- تا 5/0 و رطوبت نسبی 95 درصد بود.نمونه ها آزمون کیفی فیزیکی و شیمیایی و ارگانولپتیک شدند و در مجموع پس از تجزیه آماری و با در نظر گرفتن مسایل اقتصادی و در دسترس بودن پوشش، تیماری که در آن از ظرف 500 گرمی استفاده شده بود ،میوه به صورت 2 لایه چیده شده بود، ضخامت فیلم 25 میکرو مترو تعداد منافذ 100 و هر یک به قطر 2 میلی متر بود به عنوان تیمار بهینه بسته بندی برای زردآلو انتخاب شد.

کلیدواژه‌ها

1-  ایماندل، کرامت الله. صادق زاده، عذرا. 1374، عوامل فساد و شرایط نگهداری مواد غذایی در سردخانه، دانشگاه تهران.

2-  بلوریان تهرانی، محمد. 1373، راهنمای بسته بندی کالاهای صادراتی (میوه ها و سبزیهای تازه)‌. مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی .

3-  آمارنامه کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی. 1380 .  معاونت برنامه ریزی و اقتصادی. دفتر آمار و فن آوری اطلاعات شماره (03/80).

4-   میدانی،‌جواد. دزفولی، سیدابوالحسن. 1376، فیزیولوژی پس از برداشت. نشر آموزش کشاورزی کرج.403.

5- Anon. 1995. Packaging and Packing. Geo  Cot. Internet 2002.

6- Ashrae, handbook, 1986. Refrigertion systems and applications, Ashrae, inch. Pound. Edition American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditianing Engineers, Inc.

7-Carlos, H. Kader, A. 2000. Apricots; post-harvest quality maintenance guidelines. http:\ostharvest. Ucdavis. Edu/produce/producefacts.

8-Exama, J. 1993. Suitability of plastic  films  for modified atmosphere packaging of fruits and vegetables. J. Food. Sci:  58 (6). 1365-1370.

9-Miyazakis, T. 1983. Effects of  seal packaging and ethylene removal in the sealed bags on the shelf life of Japanese apricot, J. Japanese. Society for Horticultural Science. 60 (1): 183- 190.

10- Tonini, G. Caccioni, D. 1990. precooling of  apricot.  Influnce on rot, ripening and weight  loss. http: \ w w w. actahort. Org.

11- Zhang, S., Chachir, K, Iwato, T. 1991. Effects of polyethylene packaging and  ethylene absorbent on storage of mature - green mume. Journal Japanese. Society for Horticultural Science: 60 (1): 185-190.